2021-08-24 06:00Pressmeddelande

Så ska invasiva växter hanteras

ParkslideFoto: Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö

Avfall Sverige har publicerat en färsk rapport som beskriver lämpliga rutiner för avfallsanläggningar för att ta emot jordmassor som innehåller invasiva växter, utan att riskera att de sprids.

Den senaste tiden har kunskapen ökat kring invasiva växter och vilka problem de ställer till med, men bristen på allmänna råd och riktlinjer från myndighetshåll har varit stor, i synnerhet gällande parkslide.

- Det pratas om att all typ av transport och flytt av schaktmassor innehållande parkslide skulle vara dålig och leda till ökad spridning av arten. Men ibland måste jord flyttas. Vi har därför, tillsammans med Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö, tagit fram en rapport som ska underlätta mottagande av jordmassor med parkslide på avfallsanläggningar. Förhoppningen är att den ska ligga till grund för ett samlat nationellt förhållningssätt och att detta kan vara början till ett bra omhändertagande av schaktmassor innehållande såväl rötter från parkslide som andra invasiva arter, säger Johan Fagerqvist, rådgivare för avfallsanläggningar på Avfall Sverige.

Olika regionala skillnader i omhändertagande skulle kunna leda till att transporter ökar från en region till en annan för att ta hand om massorna. Detta vore olyckligt och skulle innebära en ökad spridningsrisk.

- Syftet med rapporten är att underlätta för de anläggningar som vill ta emot jordmassor med grobara delar av parkslide och andra invasiva växter. Genom enkla tips och råd tas ett antal aspekter upp som kan beröra anläggningen och möjliggöra korrekt omhändertagande, säger Johan Fagerqvist.

I dagsläget finns inga egentliga juridiska restriktioner som hindrar en avfallsanläggning från att ta emot jordmassor innehållande parkslide. Möjligen kommer denna typ av avfall, med grobara delar av invasiva främmande arter, att omfattas av lagstiftning om en ny avfallskod införs. I dagsläget saknas dock detta.

- Det finns fortfarande många frågetecken gällande såväl lagstiftning som omhändertagande av schaktmassor med grobara delar av parkslide. Rapporten ska förhoppningsvis ändå ge stöd i detta arbete och leda ett steg framåt i kunskapen om en säker hanteringen av denna typ av jordmassor, avslutar Johan Fagerqvist.

För att ta del av rapporten i sin helhet, kontakta info@avfallsverige.se Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.


Kontaktpersoner

Anna-Carin Gripwall
Kommunikationschef
Anna-Carin Gripwall

Relaterad media