2020-04-23 15:10Pressmeddelande

Producentansvaret inte längre heligt - ekonomiska intressen styr

Producentansvaret för returpappersinsamlingen upphävs. Det meddelade regeringen idag, 23 april, genom ett pressmeddelande. Beslutet bryter mot den grundläggande miljörättsliga principen om att det är förorenaren som ska betala. Och regeringen gör det av ekonomiska skäl.  

Regeringen säger i sitt pressmeddelande att ”ett upphävande av producentansvaret är den enda lösningen som inte lägger kostnader på tidningsbranschen”. I stället väljer regeringen att lägga kostnaderna på kommunerna och i slutändan på medborgaren. 

Regeringen säger också att systemet varit självfinansierat sedan det infördes 1994. Uppgifter visar att det inte stämmer. Kommunerna har tagit en stor del av kostnaderna som skulle fallit på tidningsbranschen, som därmed fått en billigare insatsråvara. 

I olika sammanhang har producenterna hävdat att ”detta är en förlustaffär” och att mängderna returpapper ständigt minskar. Det är dock substantiella mängder vi talar om, nästan 220 000 ton årligen. Tidningsbranschen hänvisar till sekretess och har hittills inte offentliggjort några som helst siffror till stöd för sina påståenden. Vi välkomnar därför att regeringen lägger de siffror på bordet som den nu baserar detta beslut på.  

När nu regeringen överför den ekonomiska börda som producenterna inte säger sig kunna ta, på kommunerna och kommunerna nu ska ta hand om denna olönsamma affär så infinner sig frågan om hur detta ska finanserias? Regeringen behöver göra en ordentlig konsekvensanalys av vad det kostar. 

Att detta sägs vara en förlustaffär är irrelevant. Ett producentansvar finns av miljöskäl, det har aldrig varit ett krav på att de ska gå med vinst. När det kommer till kritan är det tydligt att det enbart handlar om ekonomi – inte miljö. 


Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.


Kontaktpersoner

Tony Clark
Vd
Tony Clark
Anna-Carin Gripwall
Kommunikationschef
Anna-Carin Gripwall

Relaterad media