2023-05-30 13:28Pressmeddelande

Östra Göinge är bäst i landet på avfallshantering

Östra Göinge årets avfallskommun

För första gången har Östra Göinge tagit hem förstaplatsen som årets avfallskommun, med ett sammanvägt index på 90,6 poäng av 100 möjliga. Nöjda kunder, små mängder restavfall och höga miljövärden bidrog till placeringen.

– Östra Göinge har höga värden gällande miljö och återvinning. De använder bara förnybara drivmedel för insamlingen av avfall och har ett högt nyttjande av matavfallet som resurs i form av biogödsel och biogas, säger Jenny Westin, statistikansvarig på Avfall Sverige.

Östra Göinge-borna är bra på att sortera ut förpackningar och matavfall, vilket medför hög materialåtervinning och små mängder som hamnar i restavfallet. 79 kg restavfall per person  ligger långt under riksgenomsnittet som är 148 kg per person 2022. På andra plats kom fjolårets vinnare Osby, som ingår i samma bolag som Östra Göinge – ÖGRAB.

– Vi är stolta över att ha för andra året i rad ha blivit årets avfallskommun. ÖGRAB införde tidigt fastighetsnära sortering och insamling. Alla villor har fastighetsnära insamling av förpackningar i fyrfackskärl vilket bidrar till bra sortering. I år gläds vi särskilt över resultaten från plockanalyserna som visar på en stor förbättring av sorteringen av rest- och matavfall från flerbostadshusen. Flerbostadshusen har en väl utbyggd sortering som tillsammans med samarbetet med bostadsbolag bidrar till det positiva resultatet. Våra kommunikationsinsatser, samarbete med skolorna och att vi sedan länge avvecklat alla återvinningsstationer ser vi som framgångsfaktorer till den höga kundnöjdheten, säger Per Erlandsson, vd på ÖGRAB.

På tredje plats, samma placering som de två senaste åren, kom grannkommunen Kristianstad.

Elfte året i rad

Priset delas ut för elfte året och har tidigare tilldelats bland annat Kristianstad, Ängelholm, Uddevalla, Trollhättan, Falun och Lund. Underlaget har hämtats från Avfall Sveriges web-baserade statistiksystem Avfall Web och all statistik avser 2022.

Beräkningen görs utifrån ett sammanvägt index som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt. Totalt ingår 17 nyckeltal inom fem områden; Avfallsmängder, Förebyggande, Återvinning av material och matavfall, Miljöeffekter och kvalitet i insamlingen samt Kundnöjdhet. Nyckeltalen viktas utifrån miljönytta och prioritet. Kostnader och avfallsavgifter inkluderas inte i detta index.

Mer statistik kring avfallshantering i Sverige presenteras i Svensk avfallshantering som publiceras i slutet av juni.


Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.


Kontaktpersoner

Anna-Carin Gripwall
Kommunikationschef
Anna-Carin Gripwall
Jenny Westin
Rådgivare för statistik och avfallstaxor
Jenny Westin