2018-10-23 08:40Pressmeddelande

Nya råd för bättre avfallsutrymmen

Källa: Ramboll/Avfall SverigeKälla: Ramboll/Avfall Sverige

Avfallsutrymmen är en väsentlig del i ett fungerade system för att ta hand om avfall. Ett bra utformat avfallsutrymme gör källsortering av avfall möjligt och på så vis får vi en minskad miljöpåverkan från avfallet. Detta är särskilt viktigt nu när de nya skärpta krav på fastighetsnära insamling av såväl förpackningar, returpapper som matavfall. Det ger också de som besöker utrymmet en positiv boendemiljö och de som hämtar avfallet en bra arbetsmiljö. 

Avfall Sverige har sedan 2002 haft en Handbok för avfallsutrymmen. Här ges råd vid utformning av utrymmen för avfallshämtning i flerbostadshus. Nu finns en uppdaterad version av Handbok för avfallsutrymmen. Handboken presenterar såväl lagkrav som branschkrav och ger också rekommendationer som kan skapa en trevligare plats för både avfallslämnare och avfallshämtare.

-    Handboken vänder sig till planerare, projektörer, byggherrar, exploatörer, fastighetsägare och förvaltare vid ny- och ombyggnad av avfallsutrymmen. Den ska samtidigt vägleda kommunens tjänstemän och politiker i arbetet med avfallsfrågor, samt vid planering av nya bostadsområden, så att de kan medverka till en god avfallshantering, säger Jon Nilsson Djerf, rådgivare för bland annat insamling på Avfall Sverige. 

Handboken innehåller också måttsatta illustrationer som vägleder på ett tydligt sätt kring utformning av bland annat bottentömmande behållare. Schablonerna för uppkomna mängder i lägenheter och olika verksamheter som genererar hushållsavfall har uppdaterats och utökats för att bättre representera dagens situation.

För mer information, kontakta

Jon Nilsson Djerf, jon.djerf@avfallsverige.se, 070-526 35 27Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.