2024-03-04 11:13Pressmeddelande

Nu har din soppåse djupanalyserats

Soppåse med restavfallSoppåse med restavfall

Att plast står för den största andelen koldioxid som släpps ut när hushållens avfall förbränns har länge varit ett känt faktum. Men nu har ett projekt, finansierat av Avfall Sverige, Klimatledande Processindustri och Renova, gått ett steg längre och analyserat hur stor klimatpåverkan olika avfallsfraktioner har. Resultatet kan ge ett bättre beslutsunderlag till hur framtida insamlingssystem av hushållsavfall ska utformas.

 Torsdagen den 7 mars klockan 13:00 presenteras och diskuteras projektets resultat under ett öppet och kostnadsfritt webbinarium. Välkommen att anmäla dig här!

Resultaten från projektet Fördjupad analys av plast i hushållens restavfall visar bland annat att hård- och mjukplastförpackningar, som omfattas av producentansvar, står för 35–43 procent av de fossila koldioxidutsläppen vid förbränning av hushållens restavfall. Blöjor, som inte omfattas av producentansvar, står för mellan 6–9 procent av utsläppen och textilier, varav omkring en tredjedel är återanvändningsbara kläder står för 3–8 procent. Men för projektledaren Mar Edo var det ett annat resultat som stack ut.

  • Vi blev lite överraskade över att upp till 25 procent av de totala CO2-utsläppen som genereras av förbränningen av pappersförpackningar har fossilt ursprung, vilket pekar på de plastfilmer som används som vätskebarriärer i vissa pappersförpackningar. För dessa typer av förpackningar varierar plastens andel, som idag främst är av fossilt ursprung, mellan 8–21 procent beroende på faktorer som hållbarhetstid och förvaringstid för maten i förpackningen, säger Mar Edo, projektledare på RISE.

Nu hoppas Mar Edo och studiens finansiärer att resultaten från studien ska hjälpa kommuner, avfalls- och återvinningsbranschen, politiker och tillverkare att hantera hushållens restavfall på ett mer resurseffektivt sätt samt ge vägledning om vilka avfallsfraktioner som bör prioriteras i åtgärder som rör till exempel insamling och eftersortering.

  • Det finns absolut utrymme för förbättring och ju mer vi sorterar ju mer kan vi återvinna. Men det handlar inte bara om att sortera mer och bättre, utan vi behöver också förebygga avfall genom förändringar i produktdesign, förändrade konsumtionsvanor och användning av biobaserade istället för fossila material, säger Jon Nilsson-Djerf, rådgivare Avfall Sverige.

Läs projektets slutrapport

Klimatledande Processindustri
Klimatledandeprocessindustri.se

Avfall Sverige
avfallsverige.se

Kontakt

Mar Edo Giménez
Projektledare, RISE
mar.edo@ri.se
070-571 69 95

Jon Nilsson- Djerf,
jon.nilsson-djerf@avfallsverige.se
070-526 35 27

Klimatledande Processindustri är ett västsvenskt initiativ som strävar mot en fossiloberoende och konkurrenskraftig industriregion genom projektverksamhet och kunskapsspridning. Bakom initiativet står medlemmarna i Västsvenska Kemi- och Materialklustret. 


Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.


Kontaktpersoner

Jon Djerf
Rådgivare för materialåtervinning, insamling och transport
Jon Djerf