2019-09-05 08:11Pressmeddelande

Nu finns siffrorna som visar klimateffekten av att handla begagnat

Avfall Sverige har låtit IVL – Svenska Miljöinstitutet beräkna klimatpåverkan från olika produkter. För första gången kan vi därför visa precis hur klimatsmart det är att återbruka olika produkter istället för att materialåtervinna dem eller lämna till annan avfallsbehandling.

Allt material presenteras i en färsk rapport. Den innehåller flera uppseendeväckande fakta. 

  • Att återanvända kläder sparar exempelvis tio gånger mer koldioxid än att återvinna materialet för att skapa nya textilier.
  • Och en enda mobiltelefon som kan få ett längre liv istället för att skrotas och materialåtervinnas sparar ungefär 60 kg koldioxid, vilket motsvarar ungefär 460 km bilkörning.

Läs mer i rapporten 2019:19 Klimatpåverkan från olika avfallsfraktioner. 

För mer information, kontakta

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, acg@avfallsverige.se, 070-662 61 28


Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.

Relaterad media