2018-06-27 13:00Pressmeddelande

Finns det en marknad för biokol?

Illustration från Stockholm Vatten och Avfall, Stockholm stad, Stockholm Exergi och Bloomberg PhilandthropicsIllustration från Stockholm Vatten och Avfall, Stockholm stad, Stockholm Exergi och Bloomberg Philandthropics

Fördelarna med att använda biokol inom jordbruket är känt sedan flera tusen år. Men i dag finns det fler användningsområden – inom vattenrening, djurfoder och som fyllnadsmaterial i betong till exempel. Det ökade intresset för biokol är bland annat kopplat till dess klimatnyttor och möjligheter att skapa kolsänkor. Produktion av biokol kan också förädla hanteringen av flera avfallsströmmar som i dagens samhälle är svåra att avsätta till något nyttigt mer än energiåtervinning, exempelvis park- och trädgårdsavfall, halm och hästgödsel.

Utöver att produktion av biokol kan skapa avsättning för sådana restströmmar ser vi ett tydligt behov av produkterna som genereras när avfallet behandlas och blir till biokol. Genom biokolsproduktion kan dessa avfallsströmmar lyftas från energiåtervinning också till materialåtervinning, dvs ett steg uppåt i avfallshierarkin, vilket bidrar till en mer cirkulär ekonomi.

Stockholm Exergi och Avfall Sverige har genomfört en studie för att undersöka marknaden för biokol och specifikt betalningsviljan inom fem användningsområden:

-som jordförbättringsmedel,

-som fyllnadsmedel i betong,

-inom lantbruket,

-som filtermaterial,

-som tillsats i djurfoder. 

I rapporten har betalningsviljan för dessa produkter undersökts. Betalningsviljan är redan idag hög vad gäller biokol som jordförbättringsmedel. Betalningsviljan för mervärden som ännu inte är realiserade är dock tämligen låg och hänger samman med kunskapsläget och behov av kommunikation

Flera av Avfall Sveriges medlemmar har kopplingar till värdekedjan för biokol och de avfallsströmmar som kan omvandlas till biokol. Denna marknadsstudie förväntas därför kunna bidra med nyttig information för så väl nya biokolsanläggningar som för Avfall Sveriges medlemmar.

Biokol som jordför­bättringsmedel leder till dubbel klimatnytta. Dels avskiljs koldioxid från atmosfären och lagras i marken och dels ökar växtligheten och mer kol binds in i det växtmaterial som växer upp. 

Fakta biokol:
Biokol tillverkas av trädgårdsavfall som kvistar och grenar. De framställs genom upphettning av biomassa i en syrefattig miljö, en process som kallas pyrolys. Under pyrolysen bildas, utöver biokol, även bioolja, överskottsvärme och gaser. Överskottsvärmen kan exempelvis användas som fjärrvärme och gaserna som bränsle. 

Rapporten är framtagen på uppdrag av Stockholm Exergi med delfinansiering från Avfall Sverige. Författarna av rapporten är 2050 Consulting. Läs mer i Avfall Sveriges rapport 2018:14. Marknaden för biokol i Sverige. Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.