2018-11-16 08:39Pressmeddelande

Europa minskar avfallet och avgiftar kretsloppet

Nu går startskottet för 2018 års upplaga av Europa Minskar Avfallet-veckan, ett EU-projekt som uppmärksammar avfallsminskande initiativ runt om i unionen. Mellan den 17 och 25 november anordnas flera klimatsmarta aktiviteter i EU och Sverige. 

- I år har veckan temat ”Förebygg farligt avfall och avgifta kretsloppet”. Farligt avfall utgör en större risk för vår hälsa och för vår miljö jämfört med andra typer av avfall. Det är produkter som trots små mängder har innehåll som sammantaget kan göra stor skada om de hamnar fel, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige

Syftet med Europa Minskar Avfallet är att inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande genom att visa upp konkreta exempel på aktiviteter som leder till mindre avfall. Mellan den 17 och 25 november kommer över 14 000 aktiviteter att anordnas runt om i Europa. 

– Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av vår konsumtion och vad var och en av oss kan göra för att minska avfallet och avgifta kretsloppet. För Avfall Sverige och kommunerna är att förebygga avfall en prioriterad fråga, det visar inte minst vår vision ”Det finns inget avfall” och kampanjen Miljönär-vänlig som uppmanar till att laga, låna och återanvända. Den kampanjen driver Avfall Sverige tillsammans med landets kommuner, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

Om Europa minskar avfallet

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Avfall Sverige är nationell samordnare. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

För mer information, kontakta

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, tfn 040-35 66 08, 070-662 61 28

Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.