2018-11-19 06:47Pressmeddelande

En vit måndag istället för en svart fredag

Att minska avfallet är en viktig fråga för oss alla. Vår konsumtion bidrar till ökade avfallsmängder och förbrukar råvaror och energi i en rasande takt. White Monday står som motpol till den köphets och det konsumtionsbeteende som skapas med Black Friday.

- Det är dags att vi tänker om. Att vi tänker långsiktigt. Att vi tänker på varandra. Istället för att bidra till en dag där vi armbågar oss fram för att konsumera ännu mer, så vill vi uppmärksamma en dag som lyfter en schysst vardag där vi ger varandra en klapp på axeln, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

Både White Mondag och Black Friday infaller under Europa minskar avfallet-veckan. En vecka som ska inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande genom att visa upp konkreta exempel på aktiviteter som leder till minskat avfall.

- Förebyggande av avfall toppar prioriteringen i EU:s avfallshierarki. Genom att utnyttja resurserna effektivt, förändra konsumtionsmönster och förlänga produkternas användningstid kan mängden avfall minskas. Det är viktigt att tänka på vad och hur man konsumerar för att därigenom kunna minska både halten av farliga ämnen i avfallet och mängden avfall, Anna-Carin Gripwall

Gå in på www.whitemonday.se och få tips om var du kan handla begagnat eller låna en pryl för ett tillfälligt behov. Eller så besöker du vår karta på www.miljönär.se, som direkt visar vägen till en plats där du kan laga, låna eller återanvända i din stad! Bra för både miljön och för din plånbok!  

Läs mer på www.miljönär.se    

Om Europa minskar avfallet

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Avfall Sverige är nationell samordnare. Mellan den 17 och 25 november kommer över 14 000 aktiviteter att anordnas runt om i Europa. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.