2022-12-05 07:30Pressmeddelande

Bättre sortering nära bostaden

Insamling vid villa

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över det kommunala avfallet på läns- och kommunnivå. Statistiken visar bland annat att den totala mängden insamlade förpackningar per person är betydligt högre i kommuner med fastighetsnära insamling.

- Mängden felsorterat, alltså det som hamnar i soppåsen som skulle kunna ha återvunnits på annat sätt än som energi, fortsätter att minska. 0,9 kilo förpackningar hamnar i restavfallet i villahushåll med fastighetsnära insamling jämfört med 1,2 kilo i villahushåll utan fastighetsnära insamling, säger Jenny Westin, statistikansvarig hos Avfall Sverige. I genomsnitt samlades 66 kilo förpackningar in i kommuner med fastighetsnära insamling i villor, jämfört med 53 kilo i kommuner utan sådan insamling. En ökad sortering gör att mer material kan återanvändas och återvinnas, istället för att jungfruligt material används.

Rapporten visar också att kunderna med möjlighet att lämna sin sortering fastighetsnära är nöjdare än andra.

Sedan tidigare finns statistiken på riksnivå presenterad i rapporten ”Svensk Avfallshantering”. Den visar att varje svensk i genomsnitt slängde 475 kg kommunalt avfall förra året. Av det gick 72 kg till biologisk återvinning och 147 kg gick till materialåtervinning.

Regeringen antog 2021 ett nytt etappmål för matavfall att till år 2023 ska minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt genom rötning så att växtnäring och biogas tas tillvara.

- Kommunerna har ansvar för att se till att hushållens avfall samlas in och återvinns. Det är företrädelsevis större kommuner som har insamling i egen regi, säger Jenny Westin. Det går inte att se någon direkt skillnad i avfallsavgiften, varken i villa eller lägenhet, beroende på utförarform.

I rapporten redovisas även om insamlingen sker i egen regi eller med entreprenör. 64 procent av kommunerna anlitar entreprenör för insamling av mat- och restavfall, övriga kommuner utför insamlingen i egen regi.

- Kommunerna har ansvar för att se till att hushållens avfall samlas in och återvinns. Det är företrädelsevis större kommuner som har insamling i egen regi, säger Jenny Westin. Det går inte att se någon direkt skillnad i avfallsavgiften, varken i villa eller lägenhet, beroende på utförarform.

Ett svenskt villahushåll betalade i genomsnitt 2 431 kronor, inklusive moms, i avfallsavgift 2021. Det blir i snitt 6,70 kronor per dag, eller 203 kronor per månad. Avgiften för hushåll i flerfamiljshus var i medeltal 1 474 kronor per lägenhet.

Kommunindex 25-i-topp

I rapporten Kommunalt avfall i siffror finns också Svensk avfallsranking, som är ett sammanvägt  index som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt inom kundnöjdhet, återvinning av material och matavfall, avfallsmängder, förnybara drivmedel och mängd felsorterade förpackningar och returpapper i restavfallet. .

Sedan tidigare har vi presenterat årets avfallskommun som i år blev Osby kommun, följt av Östra Göinge och Kristianstad

Om statistiken

Statistiken över det kommunala avfallet är främst hämtad från Avfall Sveriges system Avfall Web. Avfall Web är kommunernas verktyg för utveckling, benchmarking och statistik. Nästan alla kommuner och behandlingsanläggningar rapporterar in uppgifter om avfallshantering och vilka mängder som samlas in och behandlas. Det är dessa uppgifter som sedan bildar underlag för den nationella avfallsstatistiken för kommunalt avfall. Den fullständiga statistiken över behandlingen av kommunalt avfall i Sverige 2021 finns i årsskriften Svensk Avfallshantering.Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.

Kontaktpersoner

Anna-Carin Gripwall
Kommunikationschef
Anna-Carin Gripwall
Jenny Westin
Rådgivare för statistik och avfallstaxor
Jenny Westin