2019-09-13 08:01Pressmeddelande

Bättre sortering fastighetsnära

Nu kan Avfall Sveriges årliga statistik över hushållsavfallet på läns- och kommunnivå presenteras. Statistiken visar bland annat att den totala mängden insamlade förpackningar och returpapper per person är högre i kommuner med fastighetsnära insamling.

- Vi ser också att mängden felsorterat, alltså det som hamnar i soppåsen, är lägre vid fastighetsnära system. 1,4 kilo förpackningar och returpapper hamnar i restavfallet i villahushåll med fastighetsnära insamling, medan det i andra villahushåll slängs 1,9 kilo felsorterat, säger Jenny Westin, statistikansvarig hos Avfall Sverige. Vi kan också se att kunderna med möjlighet att lämna sin sortering fastighetsnära är nöjdare än andra. 

Sedan tidigare finns statistiken på riksnivå presenterad i rapporten ”Svensk Avfallshantering”. Den visar att avfallsmängderna minskar i jämförelse med 2017. I genomsnitt slängde varje svensk 466 kg hushållsavfall förra året, vilket är en minskning med 7 kg jämfört med 2017. 

Kommunindex 25-i-topp 

I rapporten Hushållsavfall i siffror finns också index för kommuner inom kundnöjdhet, miljö, återvinningscentraler och bästa avfallskommun totalt sett. 

Sedan tidigare har vi presenterat årets avfallskommun som i år blev Ängelholms kommun. Ängelholm är även högst i topp vad gäller miljöindex. Mjölby kommun har landets nöjdaste kunder och Stockholm hamnar högst vad gäller återvinningscentraler där man mäter kundnöjdhet, tillgänglighet, öppettider samt kostnader. 

Om statistiken 

Statistiken över hushållsavfall är främst hämtad från Avfall Sveriges system Avfall Web och från producenternas organisationer. Avfall Web är kommunernas verktyg för utveckling, benchmarking och statistik. Kommuner och behandlingsanläggningar rapporterar in uppgifter om avfallshantering och vilka mängder som samlas in och behandlas. Det är dessa uppgifter som sedan bildar underlag för den nationella avfallsstatistiken för hushållsavfall. Den fullständiga statistiken över behandlingen av hushållsavfall i Sverige 2018 finns i årsskriften Svensk Avfallshantering. 

För mer information, kontakta 

Jenny Westin, rådgivare statistik, Avfall Sverige, 070-518 40 45, jenny.westin@avfallsverige.se

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, tfn 040-35 66 08, 070-662 61 28 


Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.