2023-05-30 06:30Pressmeddelande

Avfallstrenden 2022: Avfallsmängderna minskar

Avfallstrenden 2023Avfallstrenden 2023

Avfall Sveriges årliga statistik för 2022 visar på ett välkommet resultat: Den behandlade mängden hushållsavfall från hushåll och verksamheter minskade med 5 procent 2022 jämfört med året innan och uppgick till drygt 4,7 miljoner ton (5 miljoner ton under 2021) eller 449 (475) kilo per person.

– Det är ett mycket välkommet trendbrott efter att mängderna ökat i princip varje år hittills, med något undantag. Minskningen är så pass signifikant att vi kan hoppas på att det är en bestående förändring, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.

I absoluta tal minskade mängderna till alla behandlingsmetoder. Mängden hushållsavfall[1] till energiåtervinning och materialåtervinning minskade med vardera 5 procent. Mängden till biologisk återvinning minskade med 3 procent. Deponering har minskat 6 procent, vilket placerar Sverige i världstoppen när det gäller hur lite som går till deponi.

Avfall Sverige och kommunerna har satt som mål att minska mat- och restavfallet med 25 procent till år 2025 jämfört med 2015.

– Sedan 2015 har mängden minskat med 14 procent – motsvarande 32 kg per person – så vi har en bit kvar, men utvecklingen går snabbt. I dagsläget erbjuder 92 procent av kommunerna hushållen utsortering av matavfall, men från och med årsskiftet 2024 blir det obligatoriskt för alla, säger Jenny Westin, statistikansvarig på Avfall Sverige. Och då får kommunerna också ansvar för insamling av förpackningsavfall som successivt ska byggas ut till att samlas in fastighetsnära. Det blir lättare att göra rätt och då kommer sannolikt förpackningarna sorteras ut i ännu högre grad från restavfallet

Insamlade mängder grovavfall minskade med 8 procent till 163 kg per person 2022 jämfört med föregående år. Procentuellt sett minskade grovplast (dvs plast utöver förpackningar) och metallskrot som samlas in för återvinning mest, medan textilavfall ökat mest.

För både returpapper och förpackningar har insamlingen minskat - med 14 respektive 5 procent.

Om statistiken

Statistiken över hushållsavfall är hämtad från Avfall Web, som är ett system som Avfall Sverige tillhandahåller kommunerna för utveckling, benchmarking och statistik. Kommuner och behandlingsanläggningar rapporterar in uppgifter om avfallshantering och vilka mängder som samlas in och behandlas. Det är dessa uppgifter som sedan bildar underlag för den nationella avfallsstatistiken för hushållsavfall. Den fullständiga statistiken över insamling och behandling av hushållsavfall i Sverige 2022 presenteras i årsskriften Svensk Avfallshantering efter midsommar.


[1] Med hushållsavfall avses det avfall som uppkommer hos hushåll och verksamheter och som ingår i det kommunala avfallsansvaret enligt miljöbalken 15 kap. 20 §. Jämfört med begreppet kommunalt avfall inkluderas bygg- och rivningsavfall från hushåll medan avfall från parkskötsel och gaturenhållning inte ingår.


Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.


Kontaktpersoner

Anna-Carin Gripwall
Kommunikationschef
Anna-Carin Gripwall
Jenny Westin
Rådgivare för statistik och avfallstaxor
Jenny Westin