2018-06-28 11:00Pressmeddelande

Avfall Sverige välkomnar regeringens förordningsändring kring producentansvaret

Avfall Sverige välkomnar att regeringen nu fullföljer ambitionen att reformera dagens producentansvar för förpackningar och tidningar och skapar ett bekvämt insamlingssystem som går att lita på. I förordningsförändringarna tydliggörs att producentansvaret ska gälla fullt ut och också att man inför krav på kommunerna att erbjuda insamling av utsorterat matavfall från hushållen.

-    Avfall Sverige ser positivt på regeringens beslut om förordningsändringar om producentansvaret för förpackningar och tidningar. Vi har inte sett förordningsförändringarna i detalj ännu, men det som nu publicerats är rätt väg att gå, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige.

Regeringens beslut ska leda till enklare, mer lättillgängliga och rationella insamlingssystem för hushållen. Erfarenheterna visar att fler sorterar ut mer till återvinning när tillgängligheten blir bättre, så mer fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar är god resurshushållning. 

Att producentansvaret ska gälla fullt ut betyder att producenterna ska ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen. Här finns mycket att göra för att det ska bli kretslopp på riktigt. Ansvaret innebär också att man ska stå för alla kostnader förknippade med insamling och återvinning av förpackningar och tidningar. Hittills har de som infört insamling nära fastigheten fått bekosta det själva, antingen genom avfallstaxan eller hyran. Nu blir det tydligt att producenterna ska ordna med insamling bostads- eller kvartersnära och ta det fulla ekonomiska ansvaret. 

-    Vi ser också positivt på kravet att kommunerna ska erbjuda hushållen separat insaamling av matavfall. Idag finns detta infört i 223 kommuner. Det tillsammans med bostadsnära förpackningsinsamling ger en bättre helhet  och kommer att öka insamlingen och bidra till att mer matavfall kan återvinnas och bli till biogas och biogödsel, säger Weine Wiqvist. 
-    Kommuner och producenter har ett gemensamt uppdrag visavi medborgarna. Gemensamt ansvar kan vara en styrka, men kan också skapa oklarhet om vem som har ansvar för vad. Beslutet sätter punkt för många års oklarheter och utredningar. Vi ser därför mycket positivt på att klara besked nu kommit så att vi kan ”göra verkstad” och fortsätta vårt arbete för ett mer hållbart samhälle, säger Claes Thunblad, ordförande i Avfall Sverige.
-    Det är först när vi samverkar kring en lösning för invånarna och alla spelar som ett lag som vi kan vinna tillsammans – för allas vår framtid.

I korthet går regeringens beslut ut på att 

  • förtydliga att producenterna ska ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga insamlingssystem, och att insamlingen ska ske bostads- eller kvartersnära. För att aktörerna ska få tid att anpassa sig så kommer servicen på insamlingen att höjas stegvis 2021 och 2025.
  • kommunerna ska erbjuda separat insamling av matavfall från hushållen senast år 2021. Regeringen har även beslutat att förlänga etappmålet om 50 procents separat återvinning av matavfall från 2018 till 2020.

Läs mer www.avfallsverige.seOm Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.