2019-09-06 08:05Pressmeddelande

Avfall Sverige fortsätter diskussionerna med producenterna

I juni publicerade Naturvårdsverket en vägledning om hur de nya förordningarna för förpackningar och returpapper bör tolkas. Avfall Sverige välkomnar bland annat de förtydliganden som görs i vägledningen om producenternas ekonomiska ansvar. För att understödja lokala samråd i kommunerna om den bostadsnära insamlingen av förpackningar och tidningar återupptar Avfall Sverige nu diskussionerna med producenterna.

- Naturvårdsverkets vägledning kring de nya förordningarna klargör många frågor. Bland annat anges det tydligt att producenterna bör bekosta kärl och att hänsyn ska tas till hur kommunerna valt att samla in mat- och restavfall. Därför finns det nu goda utsikter attkomma vidare i diskussionerna, säger Lars Stjernkvist, ordförande för Avfall Sverige. 

En överenskommelse om hur kommuner och näringsliv kan samarbeta för att öka den bostadsnära insamlingen av förpackningar och tidningar ingicks i april. Den skulle bana väg för konkreta lösningar som uppfyllde kraven i den nya avfallslagstiftningen, genom samtal mellan Avfall Sverige, producenterna samt Sveriges Kommuner och Landsting. I maj avbröt dock Avfall Sverige samtalen tillfälligt. Skälet var bland annat att producenterna saknade en flexibel inställning till att anpassa sina system till lokala insamlingslösningar.

- Du kan åstadkomma mer om industrin och det offentliga kan slå armkrok, menvillkoret är att samverkan kan kombineras med att driva återvinningen framåt. Nu har vi chansen att gemensamt skapa ett verkligt producentansvar och därmed bidra till den cirkulära ekonomin, säger Lars Stjernkvist. 

- Kommunerna har visat sin vilja att lösa det här. Utgångspunkten måste dock vara full kostnadstäckning för det som kommunerna åtar sig att göra som uppdragstagare åt producenterna. Nu ligger bollen hos producenterna, konstaterar Avfall Sveriges vd, Tony Clark.

Avfall Sverige har också för avsikt att inleda samtal med TMR kring att ingå ett samverkansavtal, motsvarande det som har ingåtts med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, angående kommunerna som uppdragstagare för insamling av förpackningsavfall och returpapper.

Bakgrundsinformation:

I juni 2018 fattade den dåvarande regeringen beslut om en förordningsförändring med syfte reformera dagens producentansvar för förpackningar och tidningar och skapar ett bekvämt insamlingssystem som går att lita på, med bostadsnära insamling som norm, där producenterna bekostar insamlingen. I förordningsförändringarna tydliggörs att producentansvaret ska gälla fullt ut. Naturvårdsverket har haft i uppgift att ta fram en vägledning för arbetet.   

Läs mer på http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Vagledning-for-insamling-av-forpackningar-och-returpapper-fran-hushall-/

För mer information, kontakta

Tony Clark, VD Avfall Sverige, tony.clark@avfallsverige.se, tfn 072-245 22 20

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, acg@avfallsverige.se tfn 070-662 61 28


Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.