2023-11-28 07:00Pressmeddelande

Avfall kan bli klimatmötets gyllene nyckel

COP 28COP 28

God avfallshantering kan ge stora klimatvinster. Det är budskapet när Avfall Sverige genom den internationella avfallsorganisationen Iswa, ställer ut vid FN:s klimatkonferens COP 28 i Dubai i november.

Det är första gången som en särskild paviljong för avfall och resurser finns med vid ett COP-möte. Utställningen ska informera politiska förhandlare, nationella representanter, internationella organisationer och det civila samhället om de kostnadseffektiva lösningar som avfallssektorn kan erbjuda för att minska utsläpp av metan och andra växthusgaser. Avfall Sverige är en av många organisationer världen över som ställer sig bakom den deklaration som sprids genom utställningen.

Forskning visar att de globala utsläppen av växthusgaser kan minska med 15–20 % med effektiv avfallshantering som följer avfallstrappan. Dessutom skulle det innebära mindre förorening av luft och vatten, bättre hälsa för miljontals människor och ökad biodiversitet.

– Det är hög tid att avfallshanteringens potential i klimatarbetet lyfts i de stora förhandlingarna. Om vi kan stoppa metanutsläpp från deponier och dumpningsplatser runt om i världen och öka återbruk och återvinning kan vi snabbt se resultaten på klimatet. Det är en av anledningarna till att Avfall Sverige nu också samarbetar med Sida för att hjälpa till att utveckla avfallshanteringen i Ukraina och dessutom engagerar sig i FN:s utvecklingsprogram, UNDP, för att sprida kunskap än bredare, säger Avfall Sveriges vd Tony Clark.

– God avfallshantering är en riktigt klimatsmart investering.

Fakta

Avfallssektorn står globalt sett för cirka en femtedel av metanutsläppen från mänskliga aktiviteter. På 100 års sikt har metan cirka 30 gånger starkare påverkan på växthuseffekten än koldioxid. Eftersom metan bryts ner relativt snabbt blir dess effekter ännu starkare på kort sikt. På 20 års sikt är metan drygt 80 gånger mer potent än koldioxid. Att minska metanutsläppen ger därmed snabb effekt på den globala temperaturökningen. 

Genom att röta organiskt avfall skapas biogas, som kan användas som klimatneutralt fordonsbränsle, men den kan också ersätta fossila insatsvaror inom industrin.

Materialåtervinning ger även ett tydligt bidrag till klimatet, varje återvunnen konservburk sparar exempelvis 110 g CO2.

Iswa – International Solid Waste Association är ett nätverk av organisationer och enskilda över hela världen. Avfall Sverige är nationell medlem och sitter med i flera arbetsgrupper.

Avfallstrappan anger en hierarki för i vilken ordning olika metoder för att behandla avfall bör användas. Den grundar sig på EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s miljömål.


Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är ”Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.


Kontaktpersoner

Tony Clark
Vd
Tony Clark
Anna-Carin Gripwall
Kommunikationschef
Anna-Carin Gripwall