2020-05-11 13:03Nyheter

Låt inte kommunerna betala för en fri press

I sina försök att stötta en krisdrabbad bransch väljer regeringen att upphäva producentansvaret för returpapper. Det innebär att de skickar kostnaden för insamling och behandling vidare till kommunerna och fastighetsägarna, och i förlängningen till medborgarna. Det är ett klart avsteg, såväl från principen om att förorenaren ska betala som från tanken om en cirkulär ekonomi. Det skriver hela Avfall Sveriges styrelse tillsammans i Aftonbladet.

Läs debattartikeln i sin helhet härOm Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.