2020-04-02 09:50Nyheter

Debattartikel - En mer cirkulär ekonomi är nödvändig

Tony Clark, vd Avfall Sverige och Pernilla Winnhed, vd EnergiföretagenFotograf Tony Clark: Rosie Alm Fotograf Pernilla Winnhed: Jon Alexandersson

Debattartikel införd i Östgöta correspondenten 2 april 2020

Det pågår ständigt en diskussion kring avfall i samhället, senast aktualiserad i en serie från Vetenskapsradion. Avfallet finns och måste tas om hand. I Sverige görs det genom materialåtervinning och energiåtervinning med förbränning, som ger oss el och fjärrvärme. Många påstår att ökad materialåtervinning motarbetas av energiåtervinning, trots att fakta visar att dessa behandlingsmetoder går hand i hand. Och de behöver göra det länge än, eftersom mängden avfall hela tiden ökar. 

I serien Avfallspyramiden lyfter Vetenskapsradion exempel på återvinning från Italien. De inspirerar, men visar inte den komplexa helheten. Där ges bilden av att knappt något avfall längre energiåtervinns i Italien. EU-statistik visar dock att avfall skickas till andra länder som får betalt för att energiåtervinna det. Trots det deponerar Italien mycket avfall.  

Programserien ifrågasätter energiåtervinningens roll, något vi ofta hör även från politiker och andra aktörer. Verkligheten är en annan. Den som lyfter blicken ser att energiåtervinning ur avfall idag är ett nödvändigt komplement för att erbjuda en effektiv, hållbar och säker avfallshantering. 

De länder i Europa som är bäst på att källsortera och materialåtervinna är också de som har väl utbyggd energiåtervinning. 

Energiåtervinningen ger många nyttor. Den omvandlar energin  i avfallet till el och fjärrvärme. Den renar kretsloppet och tar bort gifter, och tungmetaller, bland annat arsenik, kadmium och krom, som oskadliggörs i hög värme eller fångas upp i kvalificerad rening av rökgaserna. 

En mer cirkulär ekonomi är nödvändig för att klara omställningen till ett hållbart samhälle. Det är målet även i våra branscher, som under många år har fokuserat på att avfallsmängderna ska minska och materialåtervinningen öka. Det fortsätter vi med. 

Att ställa om till ett cirkulärt samhälle är ingen enkel uppgift men inte heller omöjlig. Det behövs insatser på flera områden: 

Hållbar produktion och konsumtion. Den ökande konsumtionen leder till ständigt ökande avfallsmängder. Världen förbrukade drygt 100 miljarder ton material under år 2017. Endast 8,65 miljarder ton återvanns[1]. Världsbanken spår dessutom att avfallet ökar med 70 procent till år 2050. Vi måste minska avfallsmängderna, men det görs inte främst i avfallsledet. 

Produkter måste bli lättare att materialåtervinna. Många produkter och förpackningar är gjorda av flera olika material som är svåra att dela upp och materialåtervinna. Producenterna måste tänka cirkulärt redan när produkterna tas fram. Sker det inte frivilligt bör politiken agera, t ex med styrmedel som underlättar användning av återvunnen eller förnybar råvara, krav på eko-design och tydlig innehållsmärkning.

En marknad för återvunnet material. Producenterna måste premiera användningen av återvunnen plast. Det behövs även styrmedel för att åstadkomma en tillräckligt stor marknad för återvunnet material. 

Vi är inte nöjda. Vi vill se mer cirkularitet, mindre fossil plast och i förlängningen en värld utan avfall. Vi tar ansvar för det som hamnar i avfallsledet, men många behöver ta ansvar i tidigare steg för att målet ska nås. Tills dess behöver vi energiåtervinningen. 

Tony Clark, vd Avfall Sverige

Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige[1] World Economic Forums ”Circularity Gap Report 2020”Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.