2021-11-09 14:00Pressmeddelande

Vinnare utsedd i markanvisningstävlingen för Skogskullen

Från vänster syns Jonas Edblad, Sara Wernsten, Gert Wingårdh och Kajsa Johanson, alla Wingårdhs, Bo Edvinson, Stadsporten, Daniel Filipsson, Alingsås kommun, Pär Jorstadius, RO-Gruppen, Jesper Sjögren, Axel Peterson och Simon Waern, Alingsås kommun.Från vänster syns Jonas Edblad, Sara Wernsten, Gert Wingårdh och Kajsa Johanson, alla Wingårdhs, Bo Edvinson, Stadsporten, Daniel Filipsson, Alingsås kommun, Pär Jorstadius, RO-Gruppen, Jesper Sjögren, Axel Peterson och Simon Waern, Alingsås kommun.

RO-Gruppen och Stadsporten har tillsammans med Wingårdhs arkitektkontor lämnat in det vinnande förslaget i markanvisningstävlingen för fastigheten Skogskullen 1. Det beslutade kommunstyrelsen vid gårdagens sammanträde. 

— Det vinnande förslaget är mycket ambitiöst, knyter tydligt an till Alingsås identitet som trästad och når upp till vår målsättning om att på platsen skapa Stadsskogens vackraste kvarter. Tävlingen är en del av det omtag som nu tas för Stadsskogen och är ett betydelsefullt steg i rätt riktning i vår gemensamma ambition att höja nivån på arkitekturen i Alingsås, konstaterar de två kommunalråden Daniel Filipsson (M) och Simon Waern (S).

I somras presenterades tre finalister i markanvisningstävlingen. De tre har under hösten fått presentera mer omfattande förslag på hur byggnationen på Skogskullen 1 ska se ut, allt utifrån givna ramar från Alingsås kommun. 

— Förslagen har bedömts utifrån tävlingens fem bedömningskriterier gestaltning, utomhusmiljö, boendekvalitéer, klimatpåverkan och levande bottenvåningar. Bedömningen har gjorts av en bedömningsgrupp som har en bredd av kompetenser inom bland annat arkitektur, tillståndsprövning och genomförande, berättar Axel Peterson, samhällsplanerare i Alingsås kommun.

Ludmilla Larsson, från Brunnberg & Forshed Arkitektkontor, har varit extern experthjälp i bedömningsarbetet med avseende på gestaltning och arkitektur. Hon menar att en värdig vinnare är utsedd.

— RO-Gruppen, Stadsporten och Wingårdhs presenterade ett genomarbetat förslag som utstrålar glädje och trovärdig ambition. Förslaget knyter an till och utvecklar Alingsås småstadskaraktär och byggnadstradition på ett vackert och charmigt sätt genom att ta upp den finmaskiga indelning av fastigheter, skala, tydliga tak, takkupor, portiker och dekorationer, säger Ludmilla Larsson.

Nästa steg i processen är att kommunen tecknar ett markanvisningsavtal med vinnarna, vilket innebär att de får ensamrätt att förhandla med kommunen om ett köp av fastigheten om villkoren i markanvisningsavtalet är uppfyllda.

— Det formella köpet kommer att ske efter att aktören har fått beviljat bygglov och vi kan se att de faktiskt uppfyller ambitionen från förslaget. Bygglov ska enligt markanvisningsavtalet sökas inom 12 månader, säger Jesper Sjögren, exploateringsingenjör på Alingsås kommun.

Medverkande i Bedömningsgruppen
Ludmilla Larsson, Brunnberg och Forshed Arkitekter
Karolina Alvaker, landskapsarkitekt
Cecilia Sjölin, planchef
Sophia Cohen, bygglovschef
Axel Peterson, samhällsplanerare
Jesper Sjögren, exploateringsingenjör
Daniel Filipsson, kommunalråd
Simon Waern, oppositionsråd

Mer material från det vinnade bidraget finns här. Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.


Kontaktpersoner

Daniel Filipsson
Kommunstyrelsens ordförande (M), gruppledare Moderaterna
Daniel Filipsson
Simon Waern
Kommunstyrelsens vice ordförande (S), gruppledare Socialdemokraterna
Simon Waern