2022-12-22 09:05Pressmeddelande

Visselblåsarärende polisanmält

Foto: Nya Rådhuset, Ystads kommunFoto: Nya Rådhuset, Ystads kommun

I oktober startade Ystads kommun en oberoende, extern utredning, efter att ha fått in uppgifter om missförhållanden på kommunens fastighetsavdelning. Utredningen har nu färdigställts i en rapport, och kommunen anser att de uppgifter som framkommit är så pass allvarliga att vi nu gjort en polisanmälan. 

De inkomna uppgifterna som ligger till grund för utredningen har rapporterats på olika sätt och från flera personer: via kommunens visselblåsarfunktion och via samtal till kommundirektör, kommunens säkerhets- och beredskapsavdelning och till den externa utredaren. 
 
Uppgifter som framkommit 
Under utredningens gång har det framkommit uppgifter om att en chef under flera år har undertecknat flera avtal som rör kommunens säkerhetssystem, utan den delegationsrätt som krävs; dels på grund av avtalens ekonomiska omfattning, och dels för att de måste upphandlas enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). Inget av avtalen har upphandlats, diarieförts eller kommunicerats inom organisationen. 

I slutet av oktober tog kommunen därför beslutet att stänga av två medarbetare från arbetet: chefen i fråga samt en nära medarbetare till chefen. 

Chefen valde att säga upp sig i början av december och är arbetsbefriad med lön under sin uppsägningstid på tre månader. Något fallskärmsavtal eller annan ekonomisk överenskommelse finns inte.  

I mitten av december fick medarbetaren återgå i tjänst med andra arbetsuppgifter, i väntan på att utredningen skulle bli klar. 

Polisanmälan 
Utredningen har nu färdigställts i en rapport. Förutom uppgifterna om de olovligt undertecknade avtalen innehåller rapporten också uppgifter om kommunens relation till den leverantör av säkerhetssystem som kommunen har avtal med, samt uppgifter som föranlett en ny avstängningsperiod för medarbetaren.

– Vi anser att det finns uppgifter som är så pass allvarliga att vi nu har gjort en polisanmälan. Vi misstänker att det kan röra sig om allvarliga brott, med flera personer inblandade. Men det är polis och åklagare som bedömer om det begåtts brott eller ej, säger kommundirektör Randi Graungaard. 

Mycket allvarligt 
Ystads kommun ser mycket allvarligt på det som framkommit, som fått stora ekonomiska konsekvenser och som i hög grad påverkar allmänhetens förtroende för kommunen. 

– Kommunen har genomfört utredningar tidigare avseende relationen till leverantören, men det bedrägliga beteendet har i flera avseenden försvårat möjligheterna till insyn och transparens. Nu gör vi vårt yttersta för att ta reda på vad som faktiskt har hänt, säger Randi Graungaard.

Parallellt med polisens utredning vidtar kommunen de åtgärder som krävs för att säkerställa att detta inte ska kunna hända igen. Med tanke på det vi vet nu så har kommunens tidigare insatser inte varit tillräckliga, och vi ser nu över våra rutiner och behov av bland annat internutbildning inom avtalsskrivning och delegationsordning, för att ge varje enskild medarbetare rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete korrekt.

–  Vi försöker nu komma till rätta med missförhållanden som pågått under lång tid, så att ytterst ansvariga kan ställas till svars. Enskilda medarbetare i organisationen, som på olika sätt dragits med i detta på grund av bristande ledning eller information, ska inte känna sig oroliga, säger Randi Graungaard. 

Ärendet är komplext och omfattande. Kommunen går därför inte in på ytterligare detaljer i nuläget, utan avvaktar polisens utredning.

Kontaktperson:  
Randi Graungaard 
kommundirektör 
randi.graungaard@ystad.se 
0411-57 71 13 


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.