2020-09-29 06:01Pressmeddelande

Revisorerna i Ystads kommun har granskat kommunens budgetprocess

För Ystads kommuns revisorer är det viktigt att ta reda på om nämnderna arbetar på ett bra sätt för att undvika eller minska underskott i verksamheten. I Kommunrevisionens rapport framförs ett antal rekommendationer, som kommer att meddelas nämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Kommunrevisionen anser att det inte är tillräckligt att nämnderna under senvåren tar fram åtgärder för att få ett ekonomiskt resultat som går jämt upp. Att arbeta effektivt innebär att nämnderna hela tiden måste arbeta med besparingar och effektiviseringar.

– När kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar om hur mycket pengar nämnderna ska få, måste kommunstyrelsen mycket tydligare stödja nämnderna i att bedöma vilka effektiviseringar som går att göra. Påbörjas effektiviseringsarbetet först på senvåren hinner inte nämnden fatta beslut och genomföra åtgärder som ger resultat samma år, säger Bruno Andersson, ordförande för Kommunrevisionen i Ystads kommun.

Revisionens rapport understryker att de stora nämnderna, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, måste fokusera på att bibehålla eller sänka kostnaden för olika insatser.

– Antalet barn, elever eller personer med hemtjänst kan inte nämnderna påverka. Därför rekommenderar vi dessa nämnder att på ett tydligt sätt fördela resurser inom sina verksamheter. Det gör det möjligt att vara bättre förberedda på att effektivt kunna ta hand om till exempel fler eller färre barn, elever och hemtjänsttimmar, säger Bruno Andersson.

När nämnder ska förbättra sin ekonomi behöver åtgärdsplanerna vara väl genomarbetade och möjliga att följa upp. Det kräver att besparingsplanerna är tydliga: hur mycket pengar som kan sparas och när besparingen kan genomföras.

– Det krävs stora och omfattande beslut för att kunna genomföra besparingarna. Besparingsplaner och redovisning av genomförda åtgärder måste kunna presenteras respektive redovisas på ett underbyggt och trovärdigt sätt, säger Bruno Andersson.

Granskningsrapporten kommer att skickas ut till nämnderna och kommunstyrelsen för att revisionen ska få svar på sina frågor och respons på sina rekommendationer.  


Fakta:

Revisorernas granskningsrapport: https://www.ystad.se/globalassets/dokument/lou/revisionen/2020/budgetprocess-granskningsrapport.pdf

För ytterligare information:
Bruno Andersson (S), ordförande Kommunrevisionen, 0709-59 97 27
Bo Lönnerblad (M), vice ordförande Kommunrevisionen, 073-352 17 03


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.