2022-04-22 13:19Pressmeddelande

Planerad ombyggnad av Stora Östergatan i Ystad

Stora Östergatan i YstadStora Östergatan i Ystad

Kommunfullmäktige i Ystads kommun har beslutat att avsätta investeringsmedel för att utreda och projektera ombyggnaden av Stora Östergatan under 2022.

”Gågatan” ligger i hjärtat av Ystad och är ett av stadens viktigaste stråk för medborgare, näringsidkare och besökare – med ett varierat utbud av handel, service samt mat och dryck.

Gatan behöver byggas om
De hundra år gamla vatten- och avloppsledningarna som ligger under mark längs hela gatan och i anslutande gränder är i dåligt skick och behöver ersättas med nya. I dagsläget behöver vi gräva upp gatan för att reparera trasiga ledningar – ibland flera gånger per år.

Kommunfullmäktige har nu beslutat att avsätta investeringsmedel för att utreda och projektera ombyggnaden av Stora Östergatan under 2022. Projekteringen kommer ge svar på vad ombyggnaden kommer att kosta, så att kommunfullmäktige i sina budgetbeslut inför 2023 och 2024 kan besluta om hela projektets genomförande.

Arbetets omfattning
Ett nytt kombinerat ledningssystem kommer att läggas i gatan, där dagvatten och spillvatten separeras och endast spillvattnet går till reningsverket. Det kommer bland annat att minska trycket på ledningarna i staden vid skyfall.

Även en ny vattenledning med dricksvatten kommer att läggas i gatan.  

I samband med att vi lägger nya VA-ledningar i gatan kommer vi också att se över gatans utseende ovan mark. Idag finns brister i tillgänglighet med ojämn markbeläggning och låg framkomlighet för gående. Även gatans möblering behöver ses över. Ombyggnaden av Stora Östergatan kommer att sträva mot en mer tillgänglig och flexibel gata, som behåller den mysiga, småskaliga karaktär som finns idag. Vi kommer att ta ett samlat grepp om gatans funktioner, möbler och utrustning, vilket innefattar arbeten som exempelvis ny stenläggning, sittplatser och planteringar.

Tidsplan och förslag
Vi har ännu inte alla detaljer klara för ombyggnaden av Stora Östergatan, och arbetar nu med att ta fram en tidsplan för projektet, samt förslag på hur gatan ska se ut – både ovan och under mark.

Vi kommer att kunna påbörja ombyggnaden tidigast under 2024.

Kommunen har som mål att kommunicera så tidigt som möjligt och nå de olika grupper och enskilda som berörs. Under de kommande månaderna ska vi planera för hur och när detta kommer att ske.

På Ystads kommuns webbplats har vi samlat fördjupad information, där vi svarat på vanliga frågor. Läs mer här.

 

Kontaktperson:
Sofia Öreberg
Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen
Ystads kommun
sofia.oreberg@ystad.se
0411-57 74 50


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.

Kontaktpersoner

Anna Bäckstrand
Kommunikationschef
Anna Bäckstrand
Anna Bäckstrand, kommunikationschef Ystads kommun