2019-11-19 09:46Pressmeddelande

Myndighetsnämnden får tillfällig extra hjälp i tillsynsarbetet

 

I takt med att bostadsbyggandet har ökat i Ystads kommun har bygglovsenhetens inspektörer fokuserat främst på att beviljade bygglov ska kunna påbörjas och färdigställas. Tillsynsärenden har därför inte prioriterats under flera år. Nu har två tillsynskonsulter anlitas under en begränsad tid, för att komma ikapp med arbetet.

 

Myndighetsnämnden gör just nu en drive för att komma ikapp med äldre tillsynsärenden. Det gäller framförallt ärenden från 2013 och framåt. Då gick bostadsmarknaden upp och resurserna blev otillräckliga.

 

- Myndighetsnämnden ska ta ansvar och säkerställa att de byggnader som byggs blir väl anpassade till vår miljö, säkra och funktionella och har därför anlitat två extra inspektörer under några månader för hinna med, säger Sara Lager, bygglovschef i Ystads kommun.

 

Varför behövs tillsyn?

Tillsyn behövs för att säkerställa att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Arbetet bidrar i bästa fall till att de hus som byggs blir säkra, funktionella och friska. Det leder i sin tur till färre olyckor och sjukdomsfall på grund av exempelvis husras och sjuka hus.

 

Det är byggherren eller fastighetsägare som har ansvaret att uppfylla lagkraven, och det är myndighetsnämnden som ser till att de uppfyller sitt ansvar.

 

- Bygglovsenheten eftersträvar en god kommunikation med invånarna och önskar en tidig dialog för att undvika tillsynsärenden. Så vår uppmaning är att hellre fråga en gång för mycket, säger Sara Lager.

 

Fakta om tillsyn

Regler för tillsyn finns i plan- och bygglagen. Det är en granskning av olika åtgärder som sker i efterhand och som syftar till att överträdelser ska rättas till. I Ystad är det myndighetsnämnden som har tillsynsansvar och bygglovsenheten arbetar efter den tillsynsplan som antogs 2019. I den finns en prioriteringsordning utifrån behov- och riskbedömning.

 

Läs mer om Ystads kommuns arbete med tillsyn på www.ystad.se/tillsyn

Läs mer om tillsyn på Boverkets hemsida

 

Kontakt för mer information:

Sara Lager, bygglovschef Ystads kommun, 0411-57 80 80, sara.lager@ystad.se


Om Ystads kommun

About company