2021-02-25 12:00Pressmeddelande

Backa barnet testas i pilot – kommun, region och polis i samverkan

Läs mer på backabarnet.se. Läs mer på backabarnet.se.

Den 1 mars startar pilotverksamheten för Backa barnet i Ystad. Backa barnet är resultatet av ett nära samarbete mellan Ystads kommun, Region Skåne och Polismyndigheten med syfte att ge barn ett tidigt och samordnat stöd oavsett organisation.

Polisen, Region Skåne och Ystads kommun arbetar tillsammans för att ge varje barn bästa möjliga start i livet men också stöd och vägledning när barnet blir äldre.

I första pilotomgången som startar 1 mars ingår Backaskolan, Källan förskola, Individ- och familjeomsorgen, Barnmorskemottagningen, Barnhälsovården, Barn- och ungdomshabiliteringen, Första linjen, Barn- och ungdomspsykiatrin och polisen.

- Nu när modellen tar steget in i våra förskolor och skolor växlar vi upp på ett mycket avgörande sätt. Roller testas i fullt utförande. Insamling av erfarenheter och insikter kommer att växa. Vi odlar en kultur och bygger en atmosfär - från och med nu från en synligare skådeplats och med fler deltagare. Backa barnet kommer att förädlas och fördjupas i större sammanhang och på fler platser framöver. Det här är en utveckling som vi har väntat på och längtat efter, säger Dennis Hjelmström, skolchef Ystads kommun.

Team med samsyn

- Vi som team har samsyn, vi hjälps åt och går ut och in i varandras område på ett naturligt sätt. Vi upplever att det skapar trygghet för familjerna, och detta är ett arbetssätt som vi absolut vill fortsätta med, säger Linda Waldner, distriktssköterska barnavårdscentralen Ystad vårdcentral.

- Polisens tidiga insatser för barn skapar bra förutsättningar för ett liv utan kriminalitet och utanförskap – nu när vi gör det tillsammans med flera aktörer inom Backa barnet då är vi slagkraftiga på riktigt, säger Mats Cronhag, lokalpolisområdeschef Ystad.

- Vi ser en stor vinst i att barns psykiska hälsa tidigt uppmärksammas och att vi tillsammans hjälps åt att ge rätt stöd. På sikt kommer detta att minska lidandet hos barn och familjer, säger Jarkko Bäckwall, kurator Första linjen Ystad.

Viktigt med tidigt stöd

- Vi vet att tidigt stöd i livet hjälper mycket bättre än när det kommer sent. Därför vill vi gärna hitta de barn som behöver vår hjälp så tidigt som möjligt. Sedan bildar vi tillsammans ett stöttande nätverk och agerar gemensamt för barnets bästa, säger Mattias Gunnarsson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen i Ystads kommun.

Fakta/bakgrund

Den första pilotomgången av Backa barnet pågår 1 mars - 30 juni med utvärdering under sommaren 2021. Pilotomgång 2 pågår 1 oktober till 30 januari 2022 och kommer att innehålla ett utökat antal verksamheter.

Backa barnet bygger på ett gemensamt syn- och arbetssätt som delas av Ystads kommun, Region Skåne och polisen. Backa barnet startade i samband med ett utvecklingsprojekt 2019 och nu är modellen klar för pilottest. Under hösten 2020 utbildades ca 300 medarbetare från de olika verksamheterna i det nya arbetssättet.

www.backabarnet.se

Backa barnet är inspirerat av Skottlands arbete med tidiga och samordnade insatser för barn och unga. Arbetet kallas ”Getting It Right For Every Child” (GIRFEC och betonar vikten av täta samarbeten mellan olika myndigheter, ett gemensamt fokus på barnets bästa och tidig upptäckt av barn i behov av samhällets stöd.

Kontaktpersoner

Ystads kommun
Region Skåne
Polismyndigheten


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.

Kontaktpersoner

Charlotte Larsson
Kommunikatör
Charlotte Larsson