2019-10-30 09:53Pressmeddelande

Allvarliga brister i skyddsnätet för barn ska rättas till

Idag tog Ystads kommun emot en rapport från den externa utredaren Ann-Marie Begler som haft i uppdrag att utreda ärendet om de barn som förvägrats skolgång av sina föräldrar. Rapporten visar på allvarliga brister i skolpliktsbevakningen och anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen.

 

– Vi vill använda den här rapporten som en utgångspunkt för att skapa ett bättre skyddsnät för barnen i Ystads kommun. Vårt ansvar är att öka kunskapen hos kommunens personal där det finns brister och underlätta för ansvariga tjänstepersoner att utreda, bedöma och fatta riktiga och rättssäkra beslut. Den skada som bristerna förorsakat de aktuella barnen får inte drabba andra barn, säger Mariana Vikström, nytillträdd kommundirektör i Ystad.

Rapporten pekar på allvarliga brister vad gäller styrning, kunskap och kompetens i kommunen, bland annat när det gäller skolpliktsbevakningen och personalens anmälningsskyldighet när man misstänker att barn far illa. Såväl utredningar som beslut om skolplikten har varit bristfälliga och inte följt skollagens, förvaltningslagens eller kommunallagens bestämmelser. Ann-Marie Begler skriver att bristerna är allvarliga och måste åtgärdas. Samverkan inom kommunen och med andra aktörer är ett annat område som behöver utvecklas för att undvika att barn faller mellan olika samhällsinstitutioner, enligt rapporten.

 

– Vi ska utveckla och arbeta mer strukturerat med samverkan såväl inom kommunen som med andra aktörer för att ännu bättre kunna skydda barnen, säger Mariana Vikström.

Rapporten pekar också på att det behövs tydligare lagstiftning och bättre statligt stöd för kommunernas skolpliktsbevakning.

 

– Jag beklagar djupt att de barn som förvägrats skolgång av sina föräldrar har farit illa på grund av brister i kommunens handläggning. Vi ska nu se till att bristerna rättas till så att skyddsnätet för barnen stärks, säger Mariana Vikström.

Fakta

Sommaren 2019 uppmärksammade medierna ett ärende i Ystads kommun där flera barn förvägrats utbildning av sina föräldrar. Med anledning av det gav Kommunstyrelsen i Ystads kommun Ann-Marie Begler i uppdrag att bland föreslå nödvändiga åtgärder för att det inträffade inte ska hända igen.

 

Kommunen kommer att säkerställa följande:

  • Alla berörda anställda ska ha kunskaper om anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen och om när och hur en anmälan till socialnämnden ska göras.
  • Aktuell personal ska ha kompetens och rätt stöd för att göra nödvändiga utredningar och bedömningar utifrån barns skolplikt och föräldrarnas ansvar.
  • Samordningen inom förvaltningar och mellan förvaltningar ska öka för att minska risken för att barn som far illa inte upptäcks.

 

Kommunen kommer också att uppmärksamma lagstiftaren om behovet av en tydligare lagstiftning när det gäller skolplikt.

Ladda ner rapporten på: www.ystad.se/press

 

Presskontakt:

Kristian Ördell, kommunikatör Ystads kommun, kristian.ordell@ystad.se, 0709-47 79 80


Om Ystads kommun

About company