2022-05-31 14:49Pressmeddelande

Vätternvatten genomför undersökningar i Vättern

En röd pontonliknande flotte syns ute i vattnet nära land i norra Vättern. På flotten syns en borrigg samt personal (två personer) iförda gula skyddskläder.Geotekniska undersökningar genomförs från en mindre flotte vid Hargemarken i norra Vättern. Foto: Albin Månsson, Vätternvatten.

Under sommaren 2022 genomför Vätternvatten geotekniska undersökningar av Vätterns sjöbotten i norra Vättern, i området för planerat tunnelintag. Undersökningarna, som syftar till att kartlägga bergets läge och sedimentförekomst, kommer att genomföras med borriggar på flytande plattformar.

 

Geotekniska undersökningar 

Undersökningarna fokuseras i ett område väster om Hargemarken i norra Vättern, som preliminärt bedöms som det bäst lämpade området för ett framtida råvattenintag till planerad tunnel. De geotekniska undersökningarna i området genomförs för att klarlägga sjöbottnens egenskaper. 

 

Undersökningarna kommer att genomföras dels från en mindre flotte, dels från en större pråm. På flotten och pråmen står borriggar som används för att genom borrning få information om djup ner till berget och hur tjocka sediment som ligger ovanpå berget.

 

Beroende på vattendjup kan flotten och pråmen antingen stå på stödben som sänks ned till botten, eller förankras med vikter. 

 

– Undersökningarna är mycket viktiga för Vätternvattens kommande arbeten. Med den nya informationen som kommer från undersökningarna om bottenförhållandena i Vättern, kan vi gå vidare och planera för vilken metod som är bäst lämpad för intag av råvattnet in i bergtunneln, berättar Anna Grönholm som är projektledare med inriktning berg hos Vätternvatten.

 

Skyddsåtgärder för att minimera miljöpåverkan 

Nästan hela Vättern ingår i något av de fyra länsvisa Natura 2000-områdena. Här finns växt- och djurarter som kan vara känsliga för yttre påverkan. Skärgården i norra Vättern är särskilt välbesökt av fritidsbåtar under sommaren. Området omfattas bland annat av riksintresse för det rörliga friluftslivet. 

 

Vätternvatten kommer att vidta specifika skyddsåtgärder för att på så vis minimera miljöpåverkan. Planerade undersökningar bedöms därför ha en obetydlig påverkan på Natura 2000-områden och berörda riksintressen. 

 

Anmälan om vattenverksamhet med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning är inlämnad till tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Örebro län. 

 


Om Vätternvatten AB

Vätternvatten AB skapar en hållbar lösning för en framtida vattenförsörjning till delägarkommunerna Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Örebro.


Kontaktpersoner

Kommunikationsansvarig
Tove Engqvist