2021-02-17 07:48Pressmeddelande

Kommentarer till Kalla fakta

SKK ställs tillsvars i TV4:as Kalla faktaSKK ställs tillsvars i TV4:as Kalla fakta

I Kalla faktas program, som sändes i måndags, stod SKKs regelverk och tillämpningen av dessa i fokus. Vi vill nedan lämna ytterligare några kommentarer kring våra regelverk, syftet med dem och hur de tillämpas.

I SKK-organisationen står hunden i centrum. De regelverk som gäller inom SKK har till största del tillkommit för att främja hundarnas välfärd och försäkra såväl medlemmar som utomstående om att de hundar som föds upp eller deltar i verksamheter inom SKK behandlas väl.

Grundregler gäller för alla medlemmar

SKKs grundregler gäller för alla medlemmar i SKK-organisationens drygt 1 000 medlemsklubbar. Utöver grundreglerna finns det ytterligare regelverk som reglerar specifika delar eller verksamheter inom SKK-organisationen. Det handlar exempelvis om tävlingsregler för olika hundsporter eller registreringsregler som anger hälsokrav för att få registrera valpar i SKKs stambok.

Regler för hur man uttrycka sig inom organisationen

Det finns enstaka regler som anger en bortre gräns för hur medlemmar och funktionärer inom SKK-organisationen får uttrycka sig gentemot varandra eller SKK. De reglerna har tillkommit för att verksamheten ska kunna genomföras på ett värdigt sätt. Den funktionär som lägger många timmar av sin fritid på att arbeta för organisationens medlemmar ska inte behöva utstå nedsättande och kränkande behandling från andra medlemmar. Detta innebär inte något förbud mot att kritisera varken SKK eller dess funktionärer och företrädare.

Regler för hundarnas hälsa och valpköparens trygghet

För SKK är medlemmarnas och allmänhetens förtroende för organisationen mycket viktigt. Den person som köper en hundvalp av en uppfödare som är ansluten till SKK ska dels kunna räkna med att uppfödaren bedrivit sin avel på ett sätt som främjar både tikens och valparnas hälsa och dels att själva köpet sköts på ett korrekt sätt.

Målet är att ha få regler som är lätta att förstå

Tyvärr förekommer det att SKKs regelverk inte följs, annars hade de inte behövts. SKK arbetar alltid för att antalet regler som gäller för medlemmar i olika sammanhang ska vara så litet och lättbegripligt som möjligt. Eftersom hundavel ibland kan vara komplicerad kan även regelverken vara det i enstaka fall. SKKs medlemmar har därför alltid möjlighet att fråga SKKs kansli vilka regler som gäller i ett specifikt fall.

Fristående disciplinnämnd

SKK känner stor stolthet och lika stort ansvar över att vara en organisation som betyder mycket för sina medlemmar. För att tillförsäkra medlemmarna en oberoende och rättvis bedömning av eventuella regelöverträdelser har SKK en disciplinnämnd som arbetar åtskild från övriga organisationen. Nämndens ledamöter väljs i demokratisk ordning av SKKs högsta beslutande organ – Kennelfullmäktige.

Regelverken beslutas av förtroendevalda

Vad som är tillräckligt mycket regler för att uppnå ett syfte är alltid en avvägning. Inom SKK görs den avvägningen av de förtroendevalda som SKKs medlemmar har valt i demokratisk ordning. De förtroendevalda har i det arbetet möjlighet att begära hjälp och stöd från SKKs kansli. Från och till förekommer det med säkerhet att avvägningen blir fel och att regelverk inte blir ändamålsenligt utformade. I de fallen är medlemmarnas kritik inte bara tillåten, utan välkommen.

Möjlighet till omprövning

Samma sak gäller bedömningar av enskilda ärenden, ibland blir utgången fel trots att handläggningen varit noggrann och omsorgsfull. Det saknas skäl för SKK att tro att bedömningen blivit fel i något av de fall som Kalla Fakta tar upp. SKK vill dock uppmärksamma sina medlemmar på möjligheten att begära att Disciplinnämnden omprövar beslut, den möjligheten finns för att så långt som möjligt undvika att felaktiga bedömningar får olyckliga konsekvenser för enskilda personer.


Om Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben, SKK, är hundägarnas riksorganisation och grundades 1889 av greve A P Hamilton. SKK har omkring 280 000 medlemmar och över 1 000 klubbar inklusive ungdomsförbundet Sveriges Hundungdom och Svenska Brukshundklubben, som är vår största utbildningsorganisation. Årligen nyregistreras drygt 50 000 hundar inom SKK. Omkring 70 procent av den svenska hundpopulationen är registrerad i SKK. SKK är en av Sveriges största fritidsorganisationer som arbetar för hundens plats i samhället genom att informera om glädjen och nyttan med hund.

Kontaktpersoner

Hans Rosenberg
Presstalesperson
Hans Rosenberg