2020-08-27 18:41Pressmeddelande

Två meter innebär ingen lättnad för scenkonsten

Svensk Scenkonst har idag lämnat in remissvar till Regeringskansliet över promemorian Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Svensk Scenkonst välkomnar att regeringen förbereder ett första steg för att möjliggöra konserter och föreställningar med fler än 50 personer i publiken. Detta bör följas av en långsiktig strategi för öppnande av scenkonsten så att branschen får rimliga förutsättningar att planera för en omstart, där publiken kan tas emot på ett säkert sätt.

Scenkonsten tar den rådande pandemin på största allvar och vidtar självfallet nödvändiga åtgärder för att begränsa smittspridningen i samhället. Ordningslagen är dock ett trubbigt instrument i sammanhanget och det vore bättre för såväl smittskyddet som verksamheterna om scenkonsten fick samma förtroende som andra branscher att riskbedöma och anpassa mötet med publiken utifrån förutsättningarna för varje enskilt arrangemang.

Svensk Scenkonst avstyrker förslaget om två meter mellan sittplatserna och pekar på bristande logik när restauranger kan placera bord med en meters mellanrum. Det skulle inte innebära någon nämnvärd förbättring, eftersom flertalet scener runt om i landet har en begränsad maxkapacitet och endast skulle kunna ta in ytterligare ett fåtal personer med en sådan regel. Produktionerna kan inte heller finansieras, ens i de största salongerna, med en sådan begränsning.

Vidare anser Svensk Scenkonst att sällskap som bokar biljett tillsammans, exempelvis familjer, själva ska få avgöra om de kan sitta nära varandra.

Svensk Scenkonst avstyrker även förslaget på ett högsta tak för antalet deltagare. Varje lokal är unik och bör bedömas utifrån sina förutsättningar att ta emot publik på ett säkert sätt, exempelvis planlösning och storlek på foajéytorna.

- Vi ser positivt på att regeringen lyssnat och tar ett första steg för att möjliggöra sammankomster för fler än 50 personer. Men om förändringen ska ha någon reell betydelse för publiken och scenkonsten måste branschen få rätt förutsättningar, vilket inte är fallet med två meter mellan sittplatserna, säger Svensk Scenkonsts ordförande Stefan Forsberg och VD Mikael Brännvall i en gemensam kommentar.

Svensk Scenkonst förutsätter att krisstöden till kulturområdet förlängs så länge begränsningarna av allmänna sammankomster finns kvar i någon form. Det stöd som avsåg inställda och flyttade arrangemang har varit bra men gällde endast perioden till och med maj i år.

- Ansatsen att börja öppna upp för en större publik är välkommen men scenkonsten som arbetar med långa ledtider måste få en planeringshorisont att förhålla sig till, annars är risken stor att verksamheter och kompetenser försvinner. Det är också viktigt med fortsatta riktade stöd till scenkonstens olika delar så länge begränsningarna av allmänna sammankomster finns kvar, inte minst till den fria och privata scenkonsten som kämpar för sin överlevnad, fortsätter Stefan Forsberg och Mikael Brännvall.


Om Svensk Scenkonst

Svensk Scenkonst är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom musik, dans och teater. Våra drygt 100 medlemmar erbjuder professionell scenkonst i hela landet. Svensk Scenkonst arbetar för att ge optimala förutsättningar för att bedriva och utveckla konstnärlig verksamhet och samtidigt vara ansvarstagande arbetsgivare.