2021-02-11 07:54Pressmeddelande

Säker återstart för scenkonsten

Över 12 000 föreställningar och konserter ställdes in 2020. Samtidigt menar 90 procent av de främsta företrädarna för svenska scenkonstverksamheter att de har goda eller mycket goda möjligheter att genomföra smittförebyggande insatser vid publik verksamhet. Det visar en ny undersökning gjord på uppdrag av Svensk Scenkonst.

Under december 2020 och januari 2021 genomförde Svensk Scenkonst en undersökning bland sina medlemmar för att få en samlad bild över pandemins effekter inom scenkonsten och hur de verksamhetsansvariga ser på förutsättningarna för att återgå till publik verksamhet.

Undersökningen innehöll frågor om behov av insatser under pågående pandemi och vad som kan främja en återstart. Enkäten skickades till 90 vd:ar eller motsvarande för olika verksamheter och institutioner inom scenkonsten i Sverige. Respondenterna representerar producenter och arrangörer inom teater, orkestermusik, opera, nycirkus och annan scenkonst. Svarsfrekvensen var 83 procent.

Undersökningen visar bland annat följande:

  • Över 12 000 planerade föreställningar och konserter har ställts in under 2020. Många respondenter betonade dock att den slutgiltiga avstämningen inte är gjord. En stor andel av planerade arrangemang har ersatts med digitala alter­nativ, vilket gör att siffran troligen är större.
  • Av de scenkonstverksamheter som huvudsakligen är privat finansierade räknar 64 procent med ett intäktsbortfall på över 80% år 2020.
  • ”De inställda arrangemangen har skapat en djup ekonomisk kris, inte minst för privata scener som kommer att bestå så länge publikrestriktionerna finns kvar. Fortsatta krisstöd är en förutsättning för att dessa verksamheter ska finnas kvar efter pandemin. Med den osäkerhet som råder om hur länge restriktionerna består behövs också ett garantistöd för att scenerna ska våga planera in nya produktioner till sommaren och hösten”, säger Svensk Scenkonsts vd Mikael Brännvall i en kommentar till undersökningen.

Undersökningen visar också att 90 % av respondenterna har goda möjligheter eller mycket goda möjligheter att genomföra smittsäkra arrangemang. Scenkonsten har arbetat fram förebyggande åtgärder, exempelvis utökade avstånd mellan sällskap, tomma rader i foajén, nya rutiner för in- och utsläpp samt generösare återköp av biljetter.

  • ”Pandemilagen möjliggör träffsäkra restriktioner som inte ingriper mer än nödvändigt. Men med scenkonstens långa ledtider krävs framförhållning och därför bör regeringen snarast ta fram en plan för hur scenkonsten succesivt ska kunna öppna upp när smittläget medger det”, fortsätter Mikael Brännvall.

 

 


Om Svensk Scenkonst

Svensk Scenkonst är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom musik, dans och teater. Våra drygt 100 medlemmar erbjuder professionell scenkonst i hela landet. Svensk Scenkonst arbetar för att ge optimala förutsättningar för att bedriva och utveckla konstnärlig verksamhet och samtidigt vara ansvarstagande arbetsgivare.