2020-12-04 09:02Pressmeddelande

Halverat krisstöd till privata scenkonstaktörer

Foto Sören Vilks

Kulturrådets besked om fördelning av krisstöd till fria och privata kulturaktörer för perioden juni – september understryker behovet av ytterligare kraftfulla ekonomiska insatser för att möjliggöra för verksamheterna att överleva coronakrisen. Minskningen av stödet i jämförelse med föregående omgång medför annars en uppenbar risk för att scener och kompetenser försvinner på ett sätt som blir svårt att återskapa när pandemin är över.

Kulturrådet har beslutat om fördelning av 400 mkr i krisstöd avseende evenemang som skjutits upp på grund av pandemin under perioden juni – september. På grund av det höga söktrycket valde myndigheten att göra en kraftfull sänkning av den procentuella nivån i jämförelse med motsvarande stöd för våren. När bidragsberättigat belopp har fastställts lämnas stöd för 75 procent av intäktsbortfall eller merkostnader upp till ca 525 tkr och 25 procent av intäktsbortfall eller merkostnader däröver. Dessutom ligger maxbeloppet oförändrat på 10 mkr enligt stödförordningen, trots att den aktuella perioden är betydligt längre.

Svensk Scenkonst konstaterar att Kulturrådets fördelning innebär mer än en halvering av stödet för de kulturaktörer som sökt över 500 tkr, vilket inte minst gäller privatteatrar som engagerar ett stort antal frilansande konstnärer och tekniker. Många har bara fått en mindre del av det sökta beloppet beviljat. Företagen kämpar för att inte gå under i coronakrisen och är beroende av ekonomiskt stöd för att ha en chans att överleva.

Svensk Scenkonst har vid upprepade tillfällen framfört att den fria och privata scenkonsten befinner sig i en mycket svår ekonomisk situation och att krisstödet för sommarmånaderna är långt ifrån tillräckligt. Verksamheterna har inte haft biljettintäkter under snart nio månader, vilket medfört omfattande likviditetsproblem, och ingen vet när scenerna tillåts öppna för publik. Efter beskedet om Kulturrådets senaste fördelning är det än mer viktigt att scenkonstens aktörer får ett snabbt besked om kraftfulla ekonomiska stödinsatser för det sista kvartalet.

- ”Det är uppenbart att den senaste krisstödsomgången är långt ifrån tillräcklig för att möta de fria och privata scenkonstaktörernas behov. Verksamheterna befinner sig i en situation som liknar näringsförbud och kämpar i många fall för sin överlevnad men har endast fått stöd för en mindre del av sina intäktsbortfall och merkostnader. Utan ytterligare krisstödsinsatser finns en uppenbar risk att scener och kompetenser försvinner på ett sätt som blir mycket svårt att återskapa,” säger Svensk Scenkonsts VD Mikael Brännvall i en kommentar.

- ”Utfallet av Kulturrådets fördelning understryker behovet av fortsatta krisstöd för inställda och uppskjutna arrangemang under perioden oktober till december. Det är nödvändigt med snabba besked om kraftfulla ekonomiska insatser för att säkra de fria och privata scenkonstaktörernas möjligheter att överlevna coronakrisen,” fortsätter Mikael Brännvall.

Presskontakt:
Annika af Trolle
annika.af.trolle@svenskscenkonst.se

 Om Svensk Scenkonst

Svensk Scenkonst är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom musik, dans och teater. Våra drygt 100 medlemmar erbjuder professionell scenkonst i hela landet. Svensk Scenkonst arbetar för att ge optimala förutsättningar för att bedriva och utveckla konstnärlig verksamhet och samtidigt vara ansvarstagande arbetsgivare.