2022-02-22 13:46Pressmeddelanden

Sundsvalls kommun förbättrar resultatet för 2021 med över 200 miljoner kronor

Kommunens resultat för 2021 uppgår till 361,7 miljoner kronor. I jämförelse med resultatet för 2020 så är det en förbättring med 213,1 miljoner kronor.

Det största skälet till denna förbättring är en klart starkare konjunktur vilket har lett till ökade skatteintäkter med 224,3 miljoner kronor. Men det är även en effekt av att beslutade besparingar har genomförts vilket har lett till resultatförbättringar inom i stort sett samtliga nämnder.

Resultatet 2021 är 213,6 miljoner kronor bättre än budgeterat. (Se bilaga).

Underskotten har minskat betydligt

Verksamheterna visar totalt ett överskott på 58,9 miljoner kronor. Underskotten har minskat betydligt för de större nämnderna där barn och utbildningsnämnden har ett underskott med -37,9 (-129,2) miljoner kronor och individ och arbetsmarknadsnämnden med -18,6 (-46,7) miljoner kronor. Vård- och omsorgsnämnden har en ekonomi i balans, +1,6 miljoner kronor, efter många år med underskott där utfallet för 2020 var -89,3 miljoner kronor. (Se bilaga).

Kommunen överträffar det ekonomiska målet om ett resultat på 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag med 3,5 procentenheter.

Kommunens investeringar

Investeringarna för 2021 uppgick till 564,8 miljoner kronor vilket är 103,4 miljoner kronor mindre än 2020 (668,2 miljoner kronor). Investeringarna har under 2021 finansierats med 100 procent egna medel.  

Investeringarna har främst gjorts i verksamhetsfastigheter, 295 miljoner kronor och infrastruktur, 179 miljoner kronor.

"Det positiva resultatet är glädjande"

– Det positiva ekonomiska resultat som uppnås är glädjande. Resultatet för 2020 var även det positivt men det är efter några år med ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar. En förbättrad ekonomi är en förutsättning för att möta kommande utmaningar och för att finansiera kommande investeringar, säger Bodil Hansson, (S), Kommunstyrelsens ordförande.

 

Presskontakter:

Bodil Hansson, (S), Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 073-0956257

Örjan Folkesson, Ekonomidirektör
Telefon: 070-6934483

 


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Related media