2019-09-24 19:56Pressmeddelanden

Stark prognos av Stadsbacken

Stadsbacken AB, koncernen för kommunens hel- och delägda bolag, prognostiserar ett resultat för 2019 om 117,9 miljoner kronor. Det är 9,3 miljoner kronor bättre än budget. Utfallet för januari – augusti var 112,6 mnkr, vilket var 25,9 mnkr bättre än budget.

– Rapporten visar att koncernen fortsätter att leverera en stabil och betydande vinst till sina ägare, kommunens invånare, säger Åsa Ulander (S), ordförande i Stadsbacken AB. 

– Jämfört med budget prognostiseras främst ett bättre resultat av Mitthem (8,5 mnkr) tack vare ökat värde på bolagets fastighetsinnehav (5,9 mnkr) samt Korsta Oljelager (7,4 mnkr) tack vare högre uthyrningsintäkter, säger Anders Johansson, vd för Stadsbacken AB. Näringslivsbolaget prognostiserar ett resultat om -8,6 mnkr, vilket är 8,4 mnkr sämre än budget till följd av hanteringen av processen som pågått efter inkomna visselblåsningar till kommunen.

– Koncernen bidrar också till ökad samhällsnytta. Mitthem genomför nybyggnation av 88 lägenheter i Bosvedjan, beslut har fattats om ytterligare nybyggnation av 132 lägenheter i Bosvedjan samt 30 lägenheter i Njurunda. SKIFU bygger 450 nya parkeringsplatser i centrala Sundsvall, säger Åsa Ulander.

– Sjukfrånvaron har fallit från 3,8 % för helåret 2018 till 3,5 % för perioden januari – augusti 2019, vilket innebär att vi uppnått målet om högst 3,5 % sjukfrånvaro, säger Anders Johansson.

– Den medarbetarenkät som besvarades av 96 % av koncernens 554 anställda visade att medarbetarna upplever sig ha både bra förutsättningar och ett stort engagemang. Det är en grundförutsättning för att koncernen ska kunna vara framgångsrik och uppnå sina mål, säger Åsa Ulander.
 

Kontaktperson
Åsa Ulander (S) styrelseordförande,
Stadsbacken AB                                  
070-189 99 20

Anders Johansson, vd,
Stadsbacken AB                                                                
070-103 04 08
 

Stadsbacken AB är helägt av Sundsvalls kommun och koncernen består av totalt 19 bolag. Koncernen redovisade intäkter med 2,0 miljarder kronor, en balansomslutning på 8,0 miljarder kronor och ett resultat om 132,0 mnkr för 2018. Antal anställda uppgick under 2018 till 554.


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.