2020-05-20 20:23Pressmeddelanden

Stark inledning på året för Stadsbacken AB

Stadsbacken AB, koncernen för kommunens hel- och delägda bolag, redovisar ett resultat för januari-april på 112,1 Mkr, vilket är 42,9 Mkr bättre än budget.

  • Det känns glädjande att vi kan gå starka ur årets första tertial och att vi fortsätter att leverera en betydande vinst till våra ägare, kommunens invånare, säger Åsa Ulander (S) styrelseordförande, Stadsbacken.

Mitthem står för merparten av utfallet med en resultatförbättring på 29,4 Mkr, vilket främst kan förklaras med reavinst vid försäljning av fastigheter. Sundsvall Energi-koncernen redovisar ett resultat på 8,7 Mkr bättre än budget där framför allt Korsta Oljelager och Sundsvall Elnät utmärker sig. Även Reko levererar ett positivt resultat i jämförelse med budget, 7,4 Mkr, baserat på säsongsvariation med mindre mängd insamlat avfall än vid avfallsverksamhetens högsäsong.

För helåret prognostiseras ett resultat på 82,0 Mkr, vilket är något lägre än budget 7,4 Mkr.

- Covid-19 har påverkat flera delar av koncernen, men specifikt Midlanda Flygplats AB, säger Anders Johansson, VD Stadsbacken AB. De har precis som flygbranschen globalt drabbats mycket hårt, vilket medfört att intäkterna nästan helt avstannat. Den reguljära trafiken har sedan mitten av mars gått från ett minimum till att upphöra helt i början av april.

Sjukfrånvaron var, trots Covid-19, under perioden 3,5 procent, vilket är i linje med utfallet för 2019 som var 3,3 procent.

Förutom ett starkt resultat har koncernen fortsatt det strategiska arbetet med att bidra till ökad samhällsnytta. 

- Mitthems uppdrag riktat mot främst Nacksta för att skapa ett Sundsvall för alla kommunens medborgare togs av bolagets styrelse i april. Nu planeras aktiviteter för sommaren 2020 som ska skapa mervärden för de boende och sprida en positiv bild av Nacksta, säger Åsa Ulander (S) styrelseordförande, Stadsbacken.

 Kontaktpersoner
Åsa Ulander (S) styrelseordförande, Stadsbacken AB, tel. 070-189 99 20
Anders Johansson, VD, Stadsbacken AB, tel. 070-103 04 08

 

Stadsbacken AB är helägt av Sundsvalls kommun och koncernen består av totalt 18 bolag. Koncernen redovisade intäkter med 2,1 miljarder kronor, en balansomslutning om 8,4 miljarder kronor och ett resultat om 135,7 miljoner kronor för 2019. Antal anställda uppgick under 2019 till 575.

Stadsbacken AB är helägt av Sundsvalls kommun och koncernen består av totalt 20 bolag. Koncernen redovisade en vinst med 132,1 mnkr, intäkter med 1,9 miljarder kr, en balansomslutning på 7,6 miljarder kr och antal anställda uppgick till 562 för 2017.


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.