2022-02-21 06:00Pressmeddelanden

Stadsbackenkoncernen redovisar ett resultat på 102,5 miljoner kr

 

Stadsbacken AB, koncernen för kommunens hel- och delägda bolag, redovisade för 2021 ett resultat på 102,5 miljoner kronor, vilket är 23,4 miljoner bättre än budget.

- Resultatet är ett kvitto på en fortsatt stabil ekonomi trots ett tufft år med pågående pandemi som visar att Stadsbacken och de kommunala bolagen är viktiga aktörer för Sundsvalls utveckling. För att nå hållbara resultat och lyckas med våra långsiktiga mål även kommande år är det viktigt att arbetet med att effektivisera och utveckla Stadsbackenkoncernens verksamheter fortsätter med åtgärder för effektivisering och ökad samverkan, säger Petter Stenberg (S) styrelseordförande, Stadsbacken.
 
 
Främsta förklaringarna till resultatförbättringen är Mitthem (23,2 mnkr), Reko (9,9 mnkr) och Servanet (5,5 mnkr). Mitthems resultatförbättring grundar sig främst i lägre kostnader för reparation och underhåll på grund av pandemin samt lägre personalkostnader medan Rekos resultatförbättring till största delen kopplas till ökade intäkter. Resultatförbättringarna för dessa bolag övervägde resultatförsämringen för Sundsvall Energi som redovisade ett resultat som var 33,6 mnkr lägre än budget.
 
- Sundsvall Energis försämrade resultat berodde främst på ökade kostnader för värmeleveranser från SCA (21 mnkr), ökade kostnader för reparation och underhåll (21 mnkr) samt ökade kostnader för utsläppsrätter (19 mnkr). Till viss del motverkades dessa kostnadsökningar av ett omprövningsbeslut av Skatteverket för energiskatter för åren 2011-2014 (21 mnkr) och ökade återvinningsintäkter (16 mnkr), säger Anders Johansson, VD för Stadsbacken AB.
 
Förutom ett positivt resultat har koncernen fortsatt det strategiska arbetet med att bidra till ökad samhällsnytta.
 
- Stadsbacken och de kommunala dotterbolagen är viktiga aktörer för Sundsvalls utveckling och koncernens resultat ger oss kraft att även fortsättningsvis vara en drivande del i arbetet att forma vår gemensamma framtid. Vi ska skapa förutsättningar för tillväxt, säger Petter Stenberg (S) styrelseordförande, Stadsbacken.
 
 
Viktiga händelser under året som påverkar och kommer att påverka Sundsvalls kommande utveckling:
 
- I februari beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt Sundsvall Vatten att genomföra en utbyggnation av VA-nätet vid Njurundakusten. Investeringen är bedömd att uppgå till 900 mnkr.
 
- I april beslutade Riksdagen om ett ökat investeringsutrymme för elnätsföretag. Sundsvall Elnät har ett outnyttjat utrymme inkl. indexuppräkning om cirka 190 mnkr. Bolaget har beslutat att höja priserna med 20 procent 2022 för att bygga ett än mer högkvalitativt elnät som klarar energiomställningen och bidra till förbättrad måluppfyllnad avseende Stadsbackens 100 mnkr-program.
 
- Mitthems tidigare investeringar i nya fastigheter har medfört att bolaget stärkt sin position på den lokala fastighetsmarknaden. I Njurunda skedde inflytt i slutet av maj.
 
- Byggnationen av logistikparken fortgår och planeras vara färdigställd och i drift år 2024. Logistikparken bidrar till ökad konkurrenskraft för befintligt näringsliv och att förutsättningarna för regionala nyetableringar stärks.
 
- Sundsvall Energis arbete för Sundsvalls nya stora infrastruktursatsning fjärrkyla har fortsatt under året. Ambitionen är att erbjuda en klimatsmart lösning för fjärrkyla. Bolaget har också påbörjat arbetet med effekthöjning på avfallskraftvärmeverket i Korsta.
 
- I mitten av augusti öppnade SKIFU upp Sundsvalls nya resecentrum för allmänheten efter två års byggtid.
 
- Näringslivsbolaget lanserade i augusti en första version av den digitala portalen Företagscenter Sundsvall som syftar till att underlätta processen att starta, utveckla och etablera företag i Sundsvall.
 
- Under perioden har Covid-19 fortsatt att kraftigt påverka världen och Stadsbacken är inte något undantag. Midlanda Flygplats AB har, precis som flygbranschen globalt, drabbats mycket hårt, vilket medfört att intäkterna nästan helt upphört. Övriga bolags verksamheter uppvisar ännu inte någon betydande påverkan av pandemin.
 


Om Sundsvalls kommun

Stadsbacken AB är helägt av Sundsvalls kommun och koncernen består av totalt 18 bolag. Koncernen redovisade intäkter med 2,1 miljarder kronor, en balansomslutning om 9,3 miljarder kronor och ett resultat om 102,5 miljoner kronor för 2021. Antal anställda uppgick under 2021 till 555.


Kontaktpersoner

VD Stadsbacken AB
Anders Johansson
Styrelseordförande Stadsbacken AB
Petter Stenberg