2022-02-11 10:31Pressmeddelanden

Nu saneras marken vid Nyviks gamla sågverk på norra Alnö

Nyviks gamla sågverksområde på Alnö.Nyviks gamla sågverksområde på Alnö. Foto BlomWeb.

Det gamla sågverksområdet i Nyvik på Alnö består av två brädgårdar och ett område där sågverksbyggnaderna låg. Totalt grävs 14 000 ton förorenad jord bort och skickas till en mottagningsanläggning.

Under sågverksepoken anlades även ny mark genom utfyllnad i vatten. Delar av strandlinjen vid Nyvik är därför inte naturlig och det har visat sig att det finns risk för skred. För att minska risken tar vi bort jord och gör strandlinjen stabil samt anpassar den så att den klarar förändrade havsnivåer.

Genom att vi sanerar området vid Nyviks gamla sågverk gör vi det bättre för miljö och människor som vistas på platsen. Det innebär även att vi bidrar till att nå Sveriges miljömål om en giftfri miljö, säger Astrid Göthe Ålin, miljöhandläggare och projektledare.

Sågen lades ner för länge sedan och saneringen finansieras genom statliga bidrag från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen med 31,2 miljoner kronor.

När saneringen är klar kommer området få återväxa till kustnära skog och bli ett naturligt friluftsområde. Platsen är utpekad i kommunens översiktsplan och i kustplanen att vara tätortsnära grönområde med mycket höga naturvärden och höga värden för friluftsliv.

Åtgärder för att minimera risker för människor och miljö

Sågverket hade verksamhet under åren 1867 till 1939. Virket som hanterades på platsen impregnerades med pentaklorfenol som ofta var förorenad med dioxiner. Utredningarna som genomförts visar att dioxinhalterna är höga på hela sågverksområdet. Ett stort skred gick 2018 på en av de gamla brädgårdarna och därför kommer också åtgärder som minskar risken för framtida skred att genomföras.

Saneringen pågår mars 2022 till vintern 2022

Återställningsarbeten genomförs försommaren 2023.

Kontakt:

Astrid Göthe Ålin, miljöhandläggare

Telefon: 060-19 13 92

Epost: astrid.gothe@sundsvall.seOm Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.