2022-03-23 15:32Pressmeddelanden

Nu är det klart vilken som tilldelas det kommunala markområdet D inom Alliero (detaljplan 1)

Karta som visar kommunens fem markområden, som säljs i AllieroKarta som visar kommunens fem markområden, som säljs i Alliero

Under hösten 2021 har exploatörer lämnat in intresseanmälningar på Sundsvalls kommuns 5 markområden i Alliero, detaljplan 1 (DP1). 4 byggherrar anmälde intresse att få bygga på område D. Efter utvärdering av förslagen har nu kommunen beslutat vilket företag som ska tilldelas markområdet.

 

Under våren 2021 vann detaljplanen, för Alliero, laga kraft. Därefter påbörjade kommunen försäljning av sina 5 markområden (A, B, C, D och E) i Alliero. Nu börjar det klarna vilka aktörer som kommer att få bygga. Sedan tidigare är det klart med tilldelning för områdena A, B och C. Där skedde tilldelning utifrån kvalitetskriterier som utvärderats och poängbedömts.

 

Nu är det klart vilken som tilldelas område D. För område E pågår fortfarande utvärdering. För dessa två områden har kommunen inte ställt några krav utifrån framtagna kvalitetskriterier.

Tilldelning utifrån idéer och tankar kring området

De exploatörer som lämnat intresseanmälan för område D har fått möjlighet att presentera sina idéer och tankar kring området. Därefter har kommunen utvärderat förslagen och tilldelat området till den exploatör som kommunen anser mest lämpad.  

- Många av de presenterade förslagen har höga ambitioner vad gäller arkitektur, träbyggnad och miljöcertifiering som visar på att de har utgått ifrån de kvalitetskriterier som vi hade med för område A, B och C, men som inte var ett krav från kommunen för denna tilldelning, säger Malin Lingell, projektledare på stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls Kommun.

 

Sundsvalls kommun har nu beslutat att 013 Invest AB får köpa område D inom DP 1 Alliero.

- Exploatören visar stor förståelse för platsen och har höga ambitioner avseende hållbarhet, ekologisk mångfald och integration mellan människor och natur. Deras förslag visar på intressant dynamisk träarkitektur som tillvaratar platsens förutsättningar och samtidigt visar respekt för omkringliggande bebyggelse, konstaterar Malin Lingell.

 

Stort intresse för Alliero

Det har varit ett stort intresse att få köpa mark inom DP1 Alliero. Totalt har 15 företag inkommit med anbud för de 5 områdena som kommunen säljer. Dessutom har Diös nyligen sålt sina byggrätter till K2A och Magnolia som också kommer att bygga i området.

 

Byggandet av Alliero beräknas ta fart under första kvartalet 2022 och pågå till 2027. Denna vecka börjar arbetet märkas i området. Då påbörjas anpassning av vatten- och avloppsledningsnätet vilket påverkar tillgängligheten kring Sporthallen/Universitetsallén. Därefter kommer lokalgatorna och infrastrukturen att anpassas till de nya bostäderna, som byggs successivt under 2022-2027.

 

- Det här kommer vara en stadsdel som växer fram steg för steg, avslutar Malin Lingell.

 

*********************************************************************************************************

Fakta: Tilldelning av mark i Alliero

Område D: 013 Invest AB

 

Tidigare utdelning av mark i Alliero

Område A: Rekab Entreprenad AB

Område B: Contractor bygg i Sundsvall

Område C: RE Equity Fund AB

 

Kommande tilldelning av mark i Alliero

Område E: Utvärdering pågår

 

*********************************************************************************************************

För mer information

Malin Lingell, projektledare stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls kommun

Mobil: 070-674 52 70

 

Anders Hedenius (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden

Mobil: 070-183 16 95


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och drygt 99 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.