2021-11-17 13:24Pressmeddelanden

Nu är det klart vilka som tilldelas de kommunala markområdena (A-C) i Alliero

Tilldelning av kommunal mark - AllieroTilldelning av kommunal mark - Alliero

Under hösten har exploatörer kunnat lämna anbud på Sundsvalls kommuns mark i området Alliero, vid Universitetsallén. Efter utvärdering av anbuden har kommunen nu beslutat vilka företag som ska tilldelas de tre markområdena A, B och C. Tilldelning av område D och E kommer ske något senare.

 

Under våren 2021 vann detaljplanen, för Alliero, laga kraft, och nu börjar det klarna vilka aktörer som kommer att bygga i området. Sedan tidigare är det klart att Diös säljer sin del av Alliero till K2A Hyresbostäder och Magnolia Bostad.

Nu är det klart med vilka som tilldelas tre av kommunens fem byggrätter - A, B och C - som alla tre ligger utmed Universitetsallén.

- Inför ansökan om marktilldelning (A-C) i Alliero har vi tagit fram specificerade förutsättningar, krav och kvalitetskriterier. Vi vill att byggandet i Alliero ska präglas av stor variation, där vi har höga ambitioner kring arkitektonisk utformning och kreativa lösningar. Vi vill skapa mervärden för både de boende i Alliero och för staden som helhet, säger Malin Lingell, projektledare på stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls Kommun.

 

Höga ambitioner kring kvalitetskriterier

Totalt säljer kommunen 5 markområden i Alliero. Anbudstiden, för marktilldelning, är nu slut. För de tre större områdena (A-C) har inkomna anbud utvärderats och poängbedömts, vilket gett en rangordning av anbuden.

- Vi kan konstatera att samtliga av de inkomna anbuden har höga ambitioner kring kvalitetskriterierna. Vi från kommunen vill därför ge möjlighet till flera aktörer att verka inom Alliero, berättar Malin Lingell.
Kommunen har därför landat i att tilldela maximalt ett område per aktör oavsett om de har erhållit högst poäng på flera markområden.

 

Sundsvalls kommun har nu beslutat att Rekab Entreprenad AB, Contractor bygg i Sundsvall AB samt RE Equity Fund är de tre företagen som erbjuds köpa mark A, B och C i Alliero.

De exploatörer som lämnat intresseanmälan för område D (vid Repslagarevägen) och E (vid Sporthallens parkering) kommer snart att kontaktas och bjudas in för att få möjlighet att presentera sina idéer och tankar kring området. Därefter kommer kommunen att tilldela områdena till de exploatörer som kommunen anser mest lämpade.

 

Stort intresse för Alliero

Det har varit ett stort intresse för att köpa mark i Alliero. Totalt har 15 företag inkommit med anbud.

- Det är roligt att Sundsvall anses attraktivt och att det lockar många som vill bygga. Det ska bli spännande att se hur Alliero växer och utvecklas till ett modernt och stadsnära bostadsområde. Ännu ett steg i rätt riktning när vi möter upp den framtida jobbtillväxten, säger Anders Hedenius (S) ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

 

Byggandet av Alliero beräknas ta fart under första kvartalet 2022, då kommunen kommer påbörja arbetet med gator och ledningsnät.

- Det här kommer vara en stadsdel som växer fram steg för steg, säger Malin Lingell.

 

*********************************************************************************************************

Fakta: Tilldelning av mark i Alliero

Område A: Rekab Entreprenad AB

Kommentar: Rekab Entreprenad AB har näst högsta poäng för detta område. Högsta poäng har RE Equity Fund AB och de föredrar att bygga på område C.

 

Område B: Contractor bygg i Sundsvall

Kommentar: Rekab Entreprenad AB och Contractor bygg i Sundsvall AB har båda högsta poäng på område B och därför tilldelas Contractor bygg i Sundsvall AB detta område, då Rekab tilldelas område A.

 

Område C: RE Equity Fund AB

Kommentar: RE Equity Fund AB har högsta poäng på både områdena A och C och själva önskat område C. Kommunen ser inget hinder med att tillmötesgå deras önskemål.

 

*********************************************************************************************************

För mer information

Malin Lingell, projektledare stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls kommun

Mobil: 070-674 52 70

Anders Hedenius (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden

Mobil: 070-183 16 95

 


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 99 400 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.