2021-04-26 13:30Pressmeddelanden

Näringslivsbolaget: Nu ska nöjdheten öka ytterligare

Eva Nyh Hederberg, vd NäringslivsbolagetEva Nyh Hederberg, vd Näringslivsbolaget

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) öppna jämförelser om företagsklimat visar att Sundsvall får fortsatt höga betyg från näringslivet. Utfallet visar på samma nöjd-kund-index som föregående år (76*), men med skillnaden att Sundsvall vid årets mätning enligt SKR får högt betyg inom samtliga serviceområden.

- Resultatet tyder på ett fortsatt gott företagsklimat i Sundsvall, vilket är glädjande. Näringslivets uppfattning av Sundsvalls företagsklimat är mycket viktigt, det ska vara enkelt att driva företag i Sundsvall, säger Eva Nyh Hederberg, vd vid Näringslivsbolaget i Sundsvall.


Nu fortsätter det strategiska arbetet med att hålla i och ytterligare öka kundnöjdheten bland företagen i Sundsvall.

- Att höja resultaten och rankingen är ett långsiktigt arbete, därför fortsätter vår utvecklingsresa i syfte att göra det lättare för företagen att bedriva verksamhet i Sundsvall, men också för att möjliggöra nyetableringar. Exempelvis kommer vi under året att lansera ett nytt digitalt företagscenter som ska underlätta för företagen bland annat när det gäller rekryteringar, etablerings- och tillståndsfrågor, säger Eva Nyh Hederberg.

Under årets första kvartal har Näringslivsbolaget tillsammans med Sundsvalls kommunledning genomfört 100 företagsbesök för att tillsammans skapa förståelse för företagens villkor och behov i syfte att utveckla och ytterligare förbättra Sundsvalls företagsklimat. Utifrån besöken tas nu en rad olika initiativ för att skapa ännu bättre förutsättningar för företagandet i kommunen.

- En åtgärd som direkt kan kopplas till frågor som dykt upp under företagsbesöken är att vi kommer att skapa en mer transparent process kring våra större upphandlingar, där företagen kan ge sin syn på processen i dialogmöten med representanter från kommunen och Näringslivsbolaget. Ett gott företagsklimat med bra service och bemötande till företagare är oerhört angeläget för Sundsvall. Företagen skapar arbete, tillväxt och välfärd för kommunen så självklart ska vi bemöta dessa viktiga företagare på bästa sätt, säger Eva Nyh Hederberg.

* Betygsskalan går från 0-100. SKR betraktar under NKI 62 som ett lågt betyg, 62-69 som godkänt och NKI 70 eller mer som ett högt betyg.


Under 2021 pågår en rad olika aktiviteter för att utveckla företagsklimatet i Sundsvall:

* Företagscenter – den digitala vägen in för företagen
* Framtagandet av ny etableringsstrategi
* Uppstart av entreprenörsprogram
* Konsulttimmen – kompetensbank för avgiftsfritt företagsstöd
* Rekryteringsstöd till arbetsgivare i form av en inflyttningsservice genom inflyttningslots, avgiftsfri service
* Tidigt kundmöte  – support från kommunens förvaltningar och bolag
* Fortsatta företagsbesök i syfte att skapa större förståelse för företagens villkor och behov
* Företagsevent i kommundelar tillsammans företagarföreningarna
* Affärsutvecklingsinsatser för sociala företag
* Dialogmöten inför kommande upphandlingar tillsammans med inköpsavdelningen


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.


Kontaktpersoner

Eva Nyh Hederberg
VD, Näringslivsbolaget
Eva Nyh Hederberg