2023-01-31 06:00Pressmeddelanden

Justerade taxor för stadsbyggnadsnämndens verksamheter 2023

Från den 1 februari börjar stadsbyggnadsnämndens justerade taxor att gälla. Taxorna har reviderats och beslutats om i kommunfullmäktige den 19 december. 

Utifrån modellen beräknas kommunens genomsnittliga handläggningskostnad för vissa ärendetyper och en fast prislista har tagits fram. Det gör det tydligare för sökande att i förväg veta vad olika åtgärder kostar.

De nya avgifterna följer kommunens faktiska kostnader

– Det som framför allt är nytt med taxan är de förändrade avgifterna inom bygglov. Det innebär fasta priser och att taxan för olika typer av ärenden ska täcka kostanden för kommunens faktiska handläggningstider, säger Anders Bolin, biträdande stadsbyggnadsdirektör. Numer är det vanliga att fritidshus byggs utifrån samma standard som ett permanenthus. Det innebär i sin tur att arbetsinsatsen blir densamma för fritidshuset, fortsätter han.

Grunden för modellen är att den sökande ska betala för det arbete och kostnader som kommunen faktiskt har för hanteringen av ärendet; självkostnadsprincipen.

De nya taxorna innebär exempelvis att större byggnation som genomförs av företag blir något billigare medan flera mindre ärenden kommer att bli dyrare.

Vitesförelägganden med i taxan

– För att minska antalet otillåtna grävningar i stan som bland annat påverkar framkomligheten och trafiksäkerheten har vi infört viten, säger Anders Bolin.

När en arbetsinsats startar utan godkänt grävtillstånd eller trafikanordningsplan utgår vite om 20 910 kr per påpekande.

Exempel på ny taxa

Nedan listas exempel på hur taxan blir för fyra olika ärenden. Det första beloppet är nuvarande taxa och det andra beloppet gäller från 1 februari 2023.

  • En- och tvåbostadshus nybyggnad (planenligt) tidigare 30 630 kr, nu 32 065 kr
  • Anmälan eldstad (installation/väsentlig ändring) tidigare 1 570 kr​, nu 3 975 (utan tekniskt samråd)
  • Förhandsbesked vid nybyggnation av hus tidigare 10 040 kr (utom detaljplanelagt område) och nu 25 175 (utom detaljplanelagt område)
  • Vite för arbete utan godkänt grävtillstånd och/eller trafikanordningsplan tidigare 0 kr, nu 20 910 kr


    Taxan utgår från en beräkning av den genomsnittliga handläggningstiden för de olika handläggningstyperna och beroende på komplexitetsnivå (planenligt, avvikelse, om det ligger utom planlagt område eller inom ett kulturområde).

    Tidsuppskattningen skiljer sig också åt beroende på om ärendet kräver tekniskt samråd eller inte.

    Avgiften är uppdelad i två delar; lov- och genomförandeskedet.

 

Kontakt:
Anders Bolin, biträdande stadsbyggnadsdirektör
Telefon: 060-191547
Mail: anders.bolin@sundsvall.se


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 99 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.