2020-04-28 05:00Pressmeddelanden

Första detaljplanen för Alliero är klar för granskning: ”Intresset är stort för att bygga där.”

Sundsvalls kommun planerar, tillsammans med Diös, för en ny, attraktiv och centrumnära stadsdel i Alliero. Under 2019 har en detaljplan varit ute på samråd och efter vissa justeringar ska den nu ut på granskning. Nästa steg för Sundsvalls kommun är sedan att sälja den del av marken, som kommunen äger. Den andra delen ägs och planeras av Diös.

Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att möjliggöra förtätning med bostäder i Alliero, längs med Universitetsallén. Detta görs tillsammans med Diös som äger den västra delen av området. Detaljplanen, som nu går ut på granskning, skapar förutsättningar för cirka 700 bostäder.
- Alliero pekas ut som ett attraktivt område för stadsutveckling i såväl Sundsvalls Översiktsplan som i Sundsvalls stadsvision. Bland annat lyfts vikten av att området knyter ihop universitet med stadskärnan, konstaterar Malin Lingell, projektledare på stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls kommun.

Efter ett antal utredningar gick detaljplanen ut på samråd 2019. Utifrån inkomna synpunkter har man nu justerat planen något, och dessutom genomfört kompletterande utredningar:
- Vi har bland annat genomfört beräkningar på buller, trafik och luftkvalitet samt gjort en naturvärdesinventering och omfattande miljöutredningar inom området. Utifrån samtal med närboende har vi också justerat och sänkt den planerade höjden på vissa byggnader. Vi kommer också att ta fram kvalitetskriterier för utformningen av Alliero, berättar Heléne Swang, planeringsarkitekt på stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls kommun.

Förslaget till detaljplan omfattar i korthet:

  • 3 nya stadskvarter med möjlighet till handel och verksamheter i bottenvåning
  • 2 nya byggrätter vid Ludvigsbergsvägen respektive Universitetsallén
  • Nya omkringliggande lokalgator
  • 2 st stråk upp mot Ludvigsbergsvägen
  • Förutsättningar för en förskola och en bostadsnära mindre park

Kvalitetskriterier avgör vem som får köpa kommunens mark
Detaljplanen ska nu gå ut på granskning under vecka 18-21. Förhoppningen är sedan att planen ska vinna laga kraft i höst. Parallellt kommer kommunen att gå ut med inbjudan till ansökan om markreservation, för den del av Alliero som kommunen äger.
- Intresset är stort för att bygga i Alliero. Då vi har höga ambitioner vad gäller arkitektonisk utformning och strävar efter alternativa och kreativa lösningar, så kommer vi att ta fram kvalitetskriterier för området. Dessa kvalitetskriterier syftar till att skapa mervärden för både de boende i Alliero och för staden. Vi kommer sedan att tilldela den kommunala marken till den eller de exploatörer som uppfyller våra kvalitetskriterier, förklarar Malin Lingell.

Byggstart planerad till andra halvåret 2021
Om allt går som det ska så räknar kommunen med att påbörja infrastruktur- och miljöarbeten i Alliero under våren 2021, och byggstart av bostäder ska kunna ske under andra halvåret 2021.
Detaljplanen som nu ska ut på granskning, DP1, berör den första etappen av Alliero, som är den del som ligger närmast stan. Arbetet med resterande del av detaljplaneområdet (DP2), som ligger mittemot Sporthallen/Himlabadet, kommer att återupptas då beslut kring nya sporthallen finns.

Se en virtuell film för området: https://youtu.be/J8V5psvDlY4

Läs mer på: www.sundsvallvaxer.se/allierodp
___________________________________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:

Malin Lingell, Projektledare, Stadsbyggnadskontoret (Mark- och exploateringsavdelningen), Sundsvalls Kommun: Mobil: 070 - 674 52 70

Helene Swang, Planeringsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret (Planavdelningen), Sundsvalls Kommun: Telefon: 060 - 19 15 88

Mats Eriksson, projektchef, Diös, Telefon: 010-470 95 13

Sofie Stark, affärschef, Diös Sundsvall, Telefon: 010-470 96 50

Mail: alliero@sundsvall.se


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.


Kontaktpersoner

Sundsvalls kommun