2023-08-09 09:00Pressmeddelande

Pressinbjudan till fältexpedition i Grimetons Radiostations unika miljö

Foto: Mats BrännströmVårens inventering av naturvärden ska nu stämmas av mot kulturvärdena på Världsarvet Grimeton. Emil Asegard, Naturvårdsbiolog med medarbetare från Ekologigruppen, Lund.

PRESSINBJUDAN TILL FÄLTEXPEDITION

DATUM:
Fredag 18 augusti 2023

TID:
09.30 - 12.00
(därefter möjlighet att närvara vid lunch)

SAMLING:
I Besökscentrum för att sedan gå ut på antennområdet tillsammans


För drygt ett år sedan beviljades Världsarvet Grimeton sitt första LONA-projekt, kallat ”Naturvärden i Världsarvet Grimeton”. Syftet med projektet är att skapa bättre kännedom om de naturvärden som finns i det unika och i sedan nästan 100 år av människan orörda området samt hur de i symbios med kulturvärdena på bästa sätt kan tas om hand.

Fredagen den 18 augusti samlas alla parter som det senaste året varit delaktiga med sin expertis och sina perspektiv i projektet för allra första gången till en fältexpedition ute bland fornlämningar, märgelgravar och olika fynd. De kommer att få ta del av varandras perspektiv. Under detta fältbesök vill man ta reda på om det finns några målkonflikter kring förvaltningen av de kulturvärden och naturvärden som finns på antennområdet, samt hur detta kan hanteras framgent så båda perspektiven tas tillvara och gynnas. Även radiostationens medarbetare väntar spänt på vad de kommer att få presenterat för sig denna förmiddag när de olika sakkunniga möts för att dela med sig av resultaten.

Nu bjuder projektgruppen in journalister till att delta vid fältexpeditionen.

LONA-projekt Varbergs kommun, på världsarvet Grimeton

Tornfalken trivs väl på området. Finns här fler intressanta arter?


Medverkande vid fältexpeditionen:

Emil Asegard, Naturvårdsbiolog, M.Sc, från Ekologigruppen, Lund
Kolbjörn Waern, Waern Landskap, landskapsarkitekt LAR/MSA (även slottsarkitekt för Drottningholms slottspark)
Ev representant från Varbergs Ornitologiska förening
Rasmus Kaspersson, Varbergs kommun, kommunekolog
Emma Östlund, Länsstyrelsen i Halland, länsantikvarie
Camilla Lugnet, VD, Världsarvet Grimeton
Lena Bager, presskontakt, Världarvet Grimeton
Världsarvet Grimetons medarbetare

Föranmälan
Välkomna att anmäla ert intresse till presskontakt Lena Bager, på kommunikation@grimeton.org eller SMS 0768-08 89 25.

Expeditionen avslutar med gemensam lunch i Kjells Kafé vid tolvtiden. Önskar du medverka, vänligen meddela även detta.

VÄLKOMNA TILL EN UNIK KULTURDAG MITT I NATUREN!

Naturvärdesinventering Världsarvet Grimeton - 3

Vid naturvärdesinventeringen tidigare i år kunde intressanta arter identifieras på Världsarvet Grimetons marker.


LONA-projekt "Naturvärden i Världsarvet Grimeton"

LONA – Lokala naturvårdssatsningen (naturvardsverket.se)

Det lokala naturvårdsprojektet ”Naturvärden i världsarvet Grimeton” syftar till att komplettera Världsarvet Grimetons Vård- och underhållsplan med en mer heltäckande bild av områdets naturvärden för att kunna bevara och utveckla dessa.

Världsarvets unika miljö har betats 1920-talet och minner om tiden vid laga skifte på 1860-talet

De kringliggande gårdarnas betande kor har sedan 1920-talet spelat huvudrollen i bevarandet av den unika miljön nedanför långvågssändarens antenntorn.

- Grimeton Radiostation uppfördes åren 1922–1924. Anläggningen krävde stora ytor, varpå betesmarker på 106,2 ha köptes upp av jordbrukarna. Från det att radiostationen togs i bruk har området kontinuerligt betats. Detta har skapat förutsättningar för vad vi tror är en rik biologisk mångfald och som vi är mycket nyfikna på, säger Camilla Lugnet, VD för Grimeton Radiostation.

Stiftelsen Världsarvet Grimeton förvaltar områdets kulturarv, som till stor del består av underhåll av den komplexa 1920-tals anläggningen. Det främsta dokumentet för detta arbete är vård- och underhållsplanen där ett fåtal sidor behandlar platsens naturvärden och hur skyddet och bevarandet av dessa ska hanteras.

- Kunskapen om de arter och habitat som finns inom området är liten vilket ökar risken för att naturvärden förstörs vid underhållsarbete. Därför är detta gemensamma arbete både oerhört spännande och viktigt, säger Camilla Lugnet.

Camilla Lugnet, VD Världsarvet Grimeton

Camilla Lugnet, VD Världsarvet Grimeton


Projektets aktiviteter sedan hösten 2022:
  • Fältinventering av kulturvärden
  • Fältinventering av naturvärden
  • Rovfågelsdokumentation
  • Förstudie för indelning av området i naturtyper och objekt
  • Fältbesök/Stormöte augusti - press välkommen.
  • Förslag på skötselåtgärder för utveckling och bevarande av området

Projektet finansieras av Naturvårdsverket (LONA), Länsstyrelsen i Hallands län samt Varbergs kommun och pågår under perioden 220519-241231. Läs mer om projektet.Om ...

World Heritage Grimeton Radio Station För drygt 100 år sedan experimenterade uppfinnaren Ernst Alexanderson på andra sidan Atlanten. Det han inte visste då, var att hans uppfinning skulle bana vägen för det trådlösa samhällets framväxt. Tekniken installerades på nio platser runt om i världen, bland annat på den svenska västkusten i Grimeton. Nu kunde svensken skicka ett telegram till USA på under 20 minuter, vilket tidigare tagit flera veckor. Något som inte minst kom att påverka handelsförbindelserna mellan de båda kontinenterna. 2004 blev Grimeton Radiostation upptagen på UNESCO:s världsarvslista över unika natur- och kulturarv värda att bevara för framtiden. Det beror delvis på att stationen i Grimeton är den enda kvarvarande av sitt slag som visar hur trådlös teknik såg ut i sin vagga, men också vad den tekniskt sätt möjliggjort för oss människor. Idag är trådlös teknik något som vi alla nyttjar och ibland tar för givet, vilket inte hade varit möjligt utan framsteg som det vi kan bevittna i Grimeton.


Kontaktpersoner

Lena Bager
Kommunikation & PR Världsarvet Grimeton
Lena Bager
VD Världarvet Grimeton Radiostation
Camilla Lugnet