2018-06-19 08:02Pressmeddelande

Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB och Science Park bygger nytt – nu planeras Science Towers

null

Med målet att skapa fler entreprenörer, fler tillväxtföretag och en stark regional innovationsmiljö i Jönköpings län ser Science Park och Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB ett behov av att bygga framtidens mötesplats – där näringslivet, entreprenörskapet och akademien kan mötas. Nu planeras den nya byggnaden Science Towers som kommer att byggas i direkt anslutning till Science Park och Jönköping University.

Bygger ett tydligare nav för entreprenörskapet i regionen

Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa kontors- och mötesmiljöer på samtliga tretton orter i Jönköpings län. Kärnverksamhet är affärsutveckling, det vill säga att utveckla nya affärer och bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag. I nuläget är Science Parks lokaler fullbelagda med entreprenörer och spännande bolag. Samtidigt finns det en brist på moderna och flexibla lokaler vilket gör att Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB nu ser ett behov av att utöka och bygga nytt. Detaljplanen Science Towers har nu gått ut för granskning och den nya fastigheten planeras stå färdig under 2021. Science Towers kommer att byggas i anslutning till Science Parks befintliga lokaler. Det kommer att bli två separata byggnader som kompletterar varandra för att skapa ett tydligare centrum för entreprenörskapet i regionen.

– Vi är ett relativt nystartat kommunalt bolag och ett av våra uppdrag är att utveckla kommersiella fastigheter. Detta är ett lysande exempel hur vi kan bidra och utveckla en byggbar mark till en samhällsbyggnad, i ett centralt läge i Jönköping. Vi har tillsammans med Science Park, stadsarkitekt Bengt Mattias Carlsson, Tekniska kontoret och Stadsbyggnadskontoret tagit fram ett förslag som vi utveckla. Det kommer bli ytterst spännande att vara med och bygga denna märkesbyggnad som kommer att markera högskolans centrala läge, säger Magnus Olsson, VD på Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB.

Planerad byggstart hösten 2019

Fastigheten Science Towers är planerad till cirka 12300 kvm BTA med 15 våningar och cirka 70 meter i höjd samt eventuellt ett garage under mark. Innan projektet kan bli verklighet kommer det att krävas laga kraftvunnen detaljplan samt olika beslut från styrelser och politiker. Projektet är ännu inte upphandlat utan det krävs en offentlig upphandling vilken påbörjas under hösten 2018. Förhoppningen är att en byggstart kommer kunna genomföras under hösten 2019.

Ett samlat helhetserbjudande

Science Park vänder sig till studenten, entreprenören och forskaren såväl som till det nystartade bolaget, storbolaget och investeraren. Med Science Towers kommer helhetserbjudandet bli lättare att samla på ett och samma ställe. Den nya fastigheten kommer inte bara generera nya och fräscha kontorslokaler för regionens tillväxtföretag – den kommer även inkludera coworking och bidra med spännande mötesplatser som öppnar upp för nyskapande evenemang. Allt detta i kombination med en restaurang- och konferensverksamhet kommer skapa mycket människor i rörelse vilket bidrar till det vardagsrum för entreprenörskap som Science Park strävar efter.

– Vår verksamhet fortsätter att växa och vi har en stark efterfrågan på våra affärsutvecklingsinsatser och aktiviteter samt runt våra investeringsverksamheter. Dessutom har vi ett väl fungerade samarbete med högskolan och med kommunerna i regionen. Nästa steg för oss är att tillsammans utveckla den fysiska miljön och mötesplatsen. Med den nya fastigheten kommer vi tillsammans med campusområdet skapa en mycket attraktiv stadsdel med fokus på entreprenörskap, säger Gustav Österström, VD på Science Park.

Nya stadsbyggnadskvalitéer

Byggnaden och de tydliga stråken runtom blir en viktig ådra i staden samtidigt som nybyggnationen får en medveten koppling till Jönköpings befintliga stadsbild. Historiken som finns i den befintliga arkitekturen kommer att anammas vilket skapar igenkänning mellan det nya och det gamla. Byggnadenkommer bli en märkesbyggnad som markerar området vid högskolan och Lasarettsparken. De två tornen bygger vidare på innerstadens siluett med kyrktorn och brandstation och ger en smäcker avslutning.

– Projektet blir ett bra exempel på kommunens nya strategi för höga hus i Jönköping. Här finns en tydlig stadsbyggnadsidé då högskolans plats i staden markeras, här finns en anpassning till omgivande gators skala med de högre delarna en bit in i kvarteret. Projektet har en tredelning av byggnadsvolymer. Först en öppen offentlig basdel som är anpassad till staden och på det en mittdel som trappar in från fasadliv i gatan. Högst upp en smäcker avslutning som knyter att till äldre torn i staden. Science Towers knyter ihop högskolans stråkrum med nya inre och yttre gatu- o torgrum. Den publika entréplanen är den mest innovativa delen i projektet. Här skapas en ny tydlig entré till hela universitetsområdet med en ny stor glasad ingång i Trådgårdsgatans fond. Entréplanets öppna rum blir ett nytt offentligt stråk för alla Jönköpingsbor – som en pendang till Juneporten och Jönköping Central, säger stadsarkitekt Bengt Mattias Carlsson

Kort fakta om koncernen Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB

  • Rosenlunds Fastighets AB: Elmias område, ca 76 000 kvm
  • Kv Hälsan 2: Science Park 14 500 kvm
  • Jönköpings Kommuns Förvaltnings AB: Industribyn Ljungarum, ca 5400 kvm industrilokaler
  • Jönköpings Kommuns Parkerings AB: 5 P-hus Sesam, Per-Brahe, Atollen, Smedjan, Biblioteket, ca 1895 platser
  • Kommer inom snar framtid att bygga nytt P-Hus vid Tändstickshotellet och Skeppsbron (Södra Munksjön), kv 4 och kv 10

Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling ABs uppdrag från ägaren Jönköping Rådhus AB

Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB ska:

  • genom nyproduktion, äga, förvalta och utveckla sina fastigheter samt skapa långsiktiga värden och en finansiell stabilitet
  • tillgodose kommunens, invånarnas och näringslivets behov av mark och lokaler och därigenom främja näringsliv och sysselsättning
  • främja mässor och arrangemang, konferens och kultur samt främja tillgång till parkeringsplatser genom att nyproducera, förvärva, äga, förvalta och utveckla
  • tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till hyresgäster samt uppföra och äga parkeringsanläggningar.

För ytterligare information, kontakta:

Gustav Österström, VD Science Park Jönköping AB
036-30 51 63
gustav.osterstrom@sciencepark.se

Magnus Olsson, VD Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB
036-10 21 28
magnus.olsson1@jonkoping.se

Science Park Jönköping - gör något stort med dina idéer

Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa kontors- och mötesmiljöer på tretton orter i Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är vi med och skapar Sveriges hetaste företagarregion 2025.


Om Science Park

Vi arbetar aktivt och engagerat med att hjälpa ditt företag hitta rätt affärsmodell, team, förutsättningar för internationell expansion och kapital för tillväxt. Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa mötesmiljöer på tretton orter i Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är vi med och skapar Sveriges hetaste företagarregion 2025.


Kontaktperson

Maria Göransdotter Marklund
Marknadsansvarig
Maria Göransdotter Marklund
Marknadsföring, kommunikation och varumärke
Gustav Österström
VD
Gustav Österström
Fredrik Göransson
Ansvarig Science Park i Jönköpings Län
Fredrik Göransson
Linda Pålsson
Affärsutvecklare, ansvarig community
Linda Pålsson
Martin Harbäck
Affärsutvecklare, ansvarig inkubatorn
Martin Harbäck