2021-11-15 10:32Pressmeddelande

Stärkta utsikter för den europeiska byggmarknaden

2020 föll investeringarna i den europeiska byggmarknaden men har efter det återhämtat sig snabbare än väntat. Enligt nya prognoser från Euroconstruct, som offentliggjordes under nätverkets konferens i Verona den 12 november, väntas de totala investeringarna under 2021 uppgå till 1.740 miljoner Euro vilket motsvarar en ökning om 5,6 procent jämfört med 2020. Euroconstruct-nätverkets nationella experter har med det justerat upp prognosen för 2021 och rapporterar även att läget ser fortsatt ljust ut under resten av prognosperioden.

Enligt Euroconstructs senaste bedömningar minskade byggaktiviteten i Euroconstruct-området med 4,7 procent under 2020 vilket är något bättre jämfört med de tidigare bedömningarna i juni 2021. I tillägg har bedömningarna för helåret 2021 justerats upp trots att aktiviteten dämpades något i mitten av 2021. De positiva förväntningarna har nu stärkts av en stark global återhämtning, stigande konfidensindikatorer och kraftfulla stimulansåtgärder såsom omfattande infrastruktursatsningar. Dessutom har många regeringar infört ekonomiska incitament för att stimulera renoverings- och ombyggnadsarbeten.

Under 2021 förväntas de totala bygginvesteringarna i Euroconstruct-området uppgå till 1740 miljoner Euro vilket innebär att hela tappet under coronapandemin hämtats upp och att tillväxten för helåret landar på 5,6 procent. Variationen mellan länderna är dock stor. I sju av de nitton Euroconstruct-länderna väntas investeringarna under 2021 överträffa 2019 års nivåer, i sex länder är nivåerna oförändrade jämfört 2019 och i sex marknader väntas lägre investeringsnivåer. 

Korttidsprognosen för Euroconstruct-området pekar på en fortsatt god tillväxt även under 2022 (+3,6 procent). Därefter mattas tillväxten av till 1,5 procent per år. Det finns dock flera orosmoln som riskerar kullkasta ett generellt positivt scenario. Potentiellt hämmande effekter finns på utbudssidan; stigande priser på såväl råvaror som byggmaterial men även brist på kvalificerad arbetskraft kan komma att bromsa tillväxten. I tillägg finns risker med åtstramade stimulansåtgärder som också kan ha en hämmande effekt på utvecklingen.

På kort sikt är bedömningen att investeringarna i såväl lokalmarknaden som anläggningsmarknaden uppvisar en starkare tillväxt jämfört en mer måttlig tillväxt i bostadssegmentet. Anläggningsmarknaden väntas växa med nära 3 procent i genomsnitt per år fram till 2024 och lokalmarknaden med 2,5 procent.

Tittar man närmare på de olika Euroconstruct-länderna väntas den starkaste tillväxten (över 4 % per år) för Irland, Spanien, Ungern och England. En mer oförändrad utveckling väntas i Tyskland och Schweiz medan investeringarna krymper i såväl Finland som Sverige.

Totala investeringar i Euroconstruct-området 2019-2022. 
Källa: Euroconstruct

Totala investeringar i Euroconstruct-området 2019-2022. Källa: Euroconstruct

 

Läs mer om Euroconstruct och Euroconstructs prognosrapporterOm Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.


Kontaktpersoner

Patric Lindqvist
Affärsområdeschef marknadsinsikt
Patric Lindqvist