2024-02-09 10:35Pressmeddelande

SmålandsVillan är småhusleverantören med nöjdast kunder 2023

NKI-emblem Årets nöjdaste kunder 2023NKI-emblem Årets nöjdaste kunder 2023

Under fredagens NKI-seminarium för Sveriges bostadsutvecklare och småhusleverantörer presenterade analysföretaget Prognoscentret företagen och bostadsprojekten med högst kundnöjdhet 2023.

Småhusleverantören SmålandsVillan vinner kategorin för styckebyggda småhus med ett NKI-värde på 76. Andraplatsen intas i år av Eksjöhus på NKI 73.
Tredjeplatsen delas mellan Bra Hus och Svenska Husgruppen, båda med ett NKI-värde på 72.

Prognoscentrets NKI-undersökning bland Sveriges småhustillverkare omfattar 17 företag och bygger på löpande utvärderingar från köpare av småhus. Årets resultat baseras på 2222 svar från köpare av styckebyggda småhus.

Nöjdheten försämras ytterligare något bland småhusköparna
Branschindex för styckebyggda småhus landar under 2023 på 66 vilket är en försämring med ett poäng jämfört med året innan. Branschens medelvärde ligger nu nära den nedre gränsen för medelgod nöjdhet enligt den internationellt etablerade NKI-skalan. 

- Nu har vi mätt nöjdhet bland småhusköpare i sju år och tyvärr ser vi 2023 att branschen är tillbaka på samma relativt låga nivå som vid uppstarten av branschmätningen, en olycklig men kanske inte så förvånande utveckling med tanke på de utmaningar som drabbat branschen, säger Erika Knutsson produktområdeschef NKI på Prognoscentret.

Den höga efterfrågan under pandemin medförde svårigheter att leverera i tid och med hög kvalitet. Därtill kan läggas materialbrist och kostnadsökningar följt av ett kraftigt tapp i efterfrågan p.g.a. ränte- och levnadskostnadsökningar. Att detta fått konsekvenser för nöjdheten är föga förvånande.

- Under 2023 kan vi se att tryggheten i husköpet upplevs som sämre. T.ex. är betyget för husleverantörens skyldigheter numera underkänt och de ekonomiska garantier som kunden ges får också sämre omdömen i år. Vi tolkar detta som tecken på att ökad osäkerhet och oro kring husköpet, fortsätter Erika Knutsson. 

Prognoscentrets branschmätning följer allmän praxis inom nöjdhetsmätningar och resultaten är därmed jämförbara med NKI-värden från t.ex. Svenskt Kvalitetsindex. Läs mer om Prognoscentrets branschmätning för Sveriges småhustillverkare härOm Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.


Kontaktpersoner

Erika Knutsson
Marknads- och utvecklingschef
Erika Knutsson