2021-06-15 06:39Pressmeddelande

Norden i topp när Europas byggmarknad återhämtar sig

Det har nu gått lite mer än ett år sedan coronapandemins utbrott skakade om världen. Europas byggmarknader drabbades hårt av de produktionsstopp och efterfrågetapp som följde av vårens och höstens nedstängningar. Men nu ser Europas byggmarknad ut att återhämta sig – och de nordiska länderna utmärker sig särskilt.

Coronakrisen medförde under 2020 kraftiga nedgångar i den totala byggaktiviteten i nästan alla Euroconstruct-länder*. I Frankrike, Irland, Spanien, Storbritannien, Ungern och Slovakien uppmättes höga – i vissa fall tvåsiffriga - nedgångar. Undantagen från den negativa trenden är Portugal, Danmark, Finland och Sverige. Byggbranschen i Norden visade sig med andra ord vara den mest motståndskraftiga och i flera av de nordiska länderna uppmättes till och med positiva tillväxttal under 2020. I kontrast till den nordiska marknaden visade den östeuropeiska byggmarknaden negativ tillväxt, även om både Tjeckien och Polen drabbades lindrigare. I Central- och Sydeuropa är bilden dock splittrad; i Frankrike och Spanien sjönk byggaktiviteten mycket medan tillväxten i såväl Tyskland som Schweiz endast landade på svagt negativa siffor, även måttliga nedgångar noterades i Österrike och Belgien. För de anglosaxiska länderna var nedgången betydande, där investeringarna i den brittiska byggbranschen var en av de marknader som tappade mest (11 %). 

Även då många länder visade en negativ tillväxttakt under 2020 blev utfallet för den europeiska byggmarknaden som helhet mer positiv än vad tidigare prognoser visat. Även återhämtningen framöver går snabbare än väntat. Redan i år väntas byggmarknaden ta igen nedgångarna som följde av coronakrisen och investeringarna i Euroconstruct-området ökar med 3,8 procent. Byggindustrin drar naturligtvis nytta av den generellt snabba ekonomiska återhämtningen som präglar hela Europa men till skillnad från innan pandemin kommer byggindustrin att ha en lägre tillväxttakt än den totala ekonomin från 2022 och framåt. Tillväxten för den totala europeiska byggmarknaden 2022 och 2023 landar på 3,0 procent resp. 2,1 procent medan Europas samlade ekonomier växer med 4,4 procent resp. 2,0 procent.   

Återhämtningstakten skiljer sig dock åt mellan de olika länderna. Euroconstructs nya bedömningar visar att de marknader som tappade mest under 2020 inte nödvändigtvis återhämtar sig snabbast under 2021. Särskilt tydligt blir det för Irland, Ungern, Slovakien, Spanien och Frankrike som alla drabbades av mycket kraftiga nedgångar i byggaktiviteten under 2020, men som endast till viss del väntas ta igen tappet under 2021. I Irland och Ungern förväntas dessutom ytterligare nedgångar 2021. Läget för byggmarknaden i de nordiska länderna samt Portugal är däremot omvänt. Efter stabila nivåer under 2020 förväntas ytterligare ökningar under 2021.    

Tittar man på de olika delsektorerna så har anläggningsmarknaden, som under de senaste åren haft momentum med kraftiga tillväxtökningar, även ljusast framtidsutsikter fram till 2023. Lokalbyggandet drabbades hårdast av krisen och bedöms endast få en svag återhämtning under kommande år. Bostadsbyggandet fortsätter växa stabilt men tillväxten sjunker avsevärt efter 2021. 

*Euroconstruct är det främsta europeiska oberoende nätverket med fokus på byggnads- och anläggningsmarknaderna i Europa. Nätverket omfattar idag 19 länder. Varje land representeras av en noga utvald organisation, ett analysföretag eller en institution. Prognoscentret representerar Sverige och Norge

Läs mer om Euroconstruct och de prognosrapporter som nätverket publicerar två gånger per år. 

 Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.


Kontaktpersoner

Patric Lindqvist
Affärsområdeschef marknadsinsikt
Patric Lindqvist
Johan Melbäck
Försäljningschef
Johan Melbäck