2023-06-13 11:02Pressmeddelande

Nedgång i europeiska byggsektorn - men tillväxt för anläggning

Under 2022 ökade de samlade bygg- och anläggningsinvesteringarna i Europa med 3 procent, vilket var något högre än förväntat sett till Ukrainakriget, de höga energipriserna och den hastiga omsvängningen i penningpolitiken. Enligt analysnätverket Euroconstructs nya prognoser för nitton europeiska bygg- och anläggningsmarknader väntas dock en avmattning framöver.

Kriget i Ukraina, höga energipriser och snabba räntehöjningar pekade länge på att Europa skulle gå in i en recession. Under de senaste månaderna har energipriserna sjunkit, utbudsstörningarna lättats och inom industrin råder fortsatt optimism. Sysselsättningen är dessutom fortsatt god i Europa som helhet. Enligt Euroconstructs nya prognoser för nitton europeiska bygg- och anläggningsmarknader justeras dock investeringsnivåerna för 2023 ned jämfört med prognosen som publicerades i höstas. Svagare fart i den globala ekonomin och centralbankernas fortsatta räntehöjningar bidrar till något sämre utsikter framöver. Bedömningen är att investeringarna i år sjunker med 1,1 procent följt av ytterligare en nedgång 2024. Den förväntade återhämtningen skjuts enligt den nya bedömningen upp till 2025.   

Räntorna pressar bostadsbyggandet
2022 års stigande inflationsnivåer pressade Europas centralbanker till kraftiga räntehöjningar vilket försämrade förmågan att finansiera nya bostadsprojekt och dämpade hushållens efterfrågan på bostäder. Under förra året dubblerades bolåneräntorna i stort sett hela Euroconstruct-området.
Euroconstruct bedömer nu att investeringarna i bostadsbyggandet under 2023 kommer att uppgå till 996 miljarder Euro (i 2022 års priser), en nedgång motsvarande 3,6 procent eller 37 miljarder jämfört med 2022. Som jämförelse ökade investeringarna mellan 2021 och 2022 med 4,6 procent.  

I EC4-länderna (Tjeckien, Ungern, Polen och Slovakien) minskar bostadsinvesteringarna under innevarande år med 8,4 procent. I EC15-länderna (Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien) väntas nedgången bli 3,6 procent. Den nedåtgående trenden fortsätter även 2024. I EC15-länderna minskar investeringarna då med 3,2 procent medan en nedgång om 1,7 procent väntas i  EC4-länderna. Först 2025 sker en svag återhämtning då bostadsinvesteringarna väntas öka med 0,7 procent i hela Euroconstruct-området.  

Svag ökning för lokalbyggandet
Även lokalbyggandet dämpas av de nya makroekonomiska förutsättningarna. 2022 uppgick de samlade investeringarna till 609 miljarder Euro (i 2022 års priser), en ökning om 2,2 procent jämfört med 2021. I den nya prognosen är nivåerna i stort sett oförändrade jämfört med höstens prognos, och en marginell ökning om 0,7 procent väntas under året. 2024 och 2025 ökar investeringarna med 1,1 procent resp. 1,7 procent. Först 2025 överstiger investeringarna nivån som rådde före pandemin. 

Anläggningsmarknaden växer genom hela prognosperioden
Anläggningsmarknaden är i regel mindre konjunkturkänslig än övriga segment. Projekten sträcker sig ofta över långa perioder och en hög andel är offentligt finansierade. EU:s infrastrukturfond samt statliga infrastruktursatsningar har historiskt sett stabiliserat anläggningsmarknaden vid konjunkturnedgångar, likt den Europa nu träder in i. Euroconstruct bedömer att anläggningssegmentet växer genom hela prognosperioden, med 2,3 procent (2023), 2,5 procent (2024) resp. 2,3 procent (2025).

 Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.

Kontaktpersoner

Ludvig Uggla
Marknadsanalytiker
Ludvig Uggla
Mårten Pappila
Marknadsanalytiker
Mårten Pappila