2023-12-11 12:44Pressmeddelande

Många bostadsrättsföreningar är missnöjda med sina förvaltningsbolag

Under hösten genomförde analysföretaget Prognoscentret en undersökning om hur nöjda Sveriges bostadsrättsföreningar är med sina förvaltningsbolag. Resultaten visar nöjdheten över lag är låg, och att variationen mellan bolagen är stor. Sammantaget kan företagsspecifikt resultat för tio av branschens största aktörer presenteras. Av dem har Riksbyggenägda Simpleko branschens nöjdaste kunder.

Styrelsen i drygt 6 500 bostadsrättsföreningar fick möjlighet att besvara en enkät om hur nöjda de är med de förvaltningsbolag som de anlitar. 1 205 svar samlades in och fler än 170 ekonomiska och tekniska förvaltningsbolag utvärderades. De flesta bolag har endast fått ett fåtal bedömningar men för tio företag finns tillräckligt stort antal svar för att ett företagsresultat ska kunna redovisas.

Stor variation i nöjdhet

Undersökningen visade att nöjdheten med de förvaltningsbolag som anlitas är låg med ett nöjdkundindex (NKI) på 62 på den 100-gradiga NKI-skalan. Värden mellan 65 och 75 ska tolkas som medelhög nöjdhet och värden under 60 är ett uttryck för missnöje. Spridningen i prestation är mycket stor mellan förvaltningsbolagen. Bland de bolag som fått minst tjugo svar finns förvaltare med så lågt NKI-värde som 17. Det företag som uppvisar den högsta nöjdheten är Riksbyggenägda Simpleko med ett NKI-värde på 80.

Äldre föreningar är nöjdare med sina förvaltare

Undersökningen visar att det inte är någon skillnad i nöjdhet beroende på om teknisk eller ekonomisk förvaltning utvärderas. Däremot kan man se att det finns ett större missnöje (NKI 59) bland de bostadsrättsföreningar som anlitar samma förvaltningsbolag för såväl teknisk som ekonomisk förvaltning. Det går också att se att äldre föreningar är nöjdare än yngre - föreningar bildade innan 1980 har ett NKI-värde på 66 medan nyare föreningar har ett NKI-värde på 61.

Företagsunikt resultat för de tio största aktörerna

Tio bolag har tillräckligt många svar för att ett företagsresultat ska kunna redovisas: Allabrf, Bredablick, Fastighetsägarna, Fastum, HSB, Nabo, Riksbyggen, SBC, Simpleko och Storholmen. I diagrammet nedan visas betyget på samtliga frågor för bolagen, samt snittvärdet i branschen (i rött).

Diagram över företagsbetyg.

Pålitlighet och hjälp till styrelsen det viktigaste för nöjdheten

Med hjälp av statistiska drivkraftsanalyser kan de viktigaste förbättringsområdena för att nå högre kundnöjdhet identifieras. Två områden är extra viktiga för att Sveriges förvaltningsbolag ska få nöjda kunder: pålitlighet, t.ex. bra felhantering och att leverera enligt avtal, och grundläggande förvaltningskvalitet, t.ex. god kunskap och förmåga att förebygga problem. Inom båda dessa områden får branschen som helhet ett underbetyg av sina kunder idag. Den största styrkan för branschen är idag den personliga servicen. 


Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.


Kontaktpersoner

Ellinor Lindström
vd
Ellinor Lindström