2020-11-24 07:18Pressmeddelande

Infrastruktur och energieffektiviseringar driver den europeiska byggmarknaden framöver

Investeringarna i den europeiska byggmarknaden väntas falla med omkring 8 procent i år, men trots det stora fallet finns ljusglimtar. Dels är prognosen uppreviderad sedan den senaste rapporten i juni, dels väntar sig Euroconstructs nationella experter att vi kommer att se en positiv tillväxt redan nästa år.

Redan innan coronapandemin stagnerade tillväxten i den europeiska byggmarknaden som ett resultat av en försvagad konjunktur. Vårens nedstängningar och den plötsliga inbromsningen i ekonomin spär nu på den redan försvagande trenden vilket gör att vi ser en negativ utveckling i år även om skillnaden länderna emellan är stor. I Finland förväntas en liten, men positiv, tillväxt medan en kraftig nedgång på nästan 20 procent är väntad i Storbritannien under detta år. Andra tungviktare som Frankrike och Spanien påverkas också hårt, medan den tyska marknaden tros utvecklats bättre än väntat.

- Hur byggmarknaden utvecklas i år är i hög grad beroende på hur omfattande nedstängningarna var i våras. Att investeringarna faller kraftigt i Storbritannien beror på att byggarbetsplatserna var stängda under en längre tid, säger Sara Snöbohm, analytiker på Prognoscentret.

När det gäller de enskilda marknadssegmenten väntas anläggningsmarknaden klara sig bäst. Investeringarna inom infrastrukturanläggningar bedöms falla med knappt 4 procent i år för att växa med över 5 procent under 2021. Bostadsbyggandet utvecklas dock betydligt svagare. Lokaler är den sektor som generellt påverkas mest av konjunkturförsvagningar och denna gång är inget undantag. Investeringar inom nybyggnation och renoveringar av lokaler förväntas tappa 9 procent i år för att endast växa med 3 procent 2021. Även nybyggnation och renoveringar av bostäder backar med knappa 9 procent i år men växer något mer nästa år (5 procent).

- Något som sticker ut är att renoveringsmarknaderna drabbats hårt i många europeiska länder vilket inte är normalfallet vid konjunktursvängningar. Renoveringsmarknaderna utvecklas generellt stabilt och svänger inte så mycket. Till exempel var nedgången hälften så stor procentuellt under finanskrisen 2009 jämfört med vad vi förväntar oss i år. Orsaken till detta är att vissa byggtyper, som till exempel vårdbyggnader, inte tillåter renoveringsarbeten under pandemin samtidigt som vissa länders nedstängningar av byggarbetsplatser under våren även påverkar renoveringsarbeten, säger Sara Snöbohm.

Totalt faller byggmarknaden med 8 procent i år för att växa med 5 procent 2021. Osäkerheten framåt har dock ökat. Den snabba smittspridningen vi sett i stora delar av Europa under de senaste veckorna och de efterföljande nedstängningarna i vissa länder är inte fullt inräknade i prognoserna. Samhället är dock bättre förberett denna gång och det mest troliga är att den ekonomiska återhämtningen endast bromsas något, även om en ny nedgång inte kan uteslutas. Det skulle givetvis påverka byggandet i negativ riktning. På längre sikt ser dock förutsättningarna bättre ut.

- Det närmsta decenniet kommer att präglas av ett högt bostadsbyggande, energieffektiviserande renoveringar och ökade investeringar inom transport- och energiinfrastruktur i Europa. På lite längre sikt kommer detta att ge marknaden en skjuts uppåt, avslutar Sara Snöbohm.Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.