2022-11-22 13:17Pressmeddelande

Europas byggmarknader återhämtar sig 2025

Nya prognoser från Euroconstruct visar på svag tillväxt för de europeiska bygg- och anläggningsmarknaderna under kommande år. För innevarande år väntas förhållandevisa stabila nivåer (3 procent) men från och med nästa år justeras prognoserna ned betydligt.  

Det förvärrade makroekonomiska läget för Europas ekonomier innebär ett hårt slag för byggnäringen. De totala investeringarna visar i stort sett på nolltillväxt under såväl 2023 som 2024 innan en ljusning kan skönjas under 2025. 

Byggbranschen står inför utmaningar på flera fronter och förutsättningarna förändras fort. Så sent som i juni i år var den samlade bedömningen inom Euroconstruct att BNP-tillväxten i eurozonen för året skulle hamna på 2,2 procent – nu ligger prognosen på 0,5 procent. Men det finns ljusglimtar. Utsikterna för de europeiska anläggningsmarknaderna är desto mer positiva till följd av att många länder investerar i klimatomställningen - inte minst förnyelsebar energi -  samtidigt som man rustar upp befintlig infrastruktur.

Efter en lång period med historiskt låga räntor faller nu framför allt marknaden för nyproducerade bostäder men även den tidigare så heta renoveringsmarknaden. Under det senaste halvåret har marknadsförutsättningarna försämrats avsevärt till följd av Ukrainakriget som i kombination med kvardröjande effekter från pandemin har lett till skenande konsumentpriser, räntehöjningar och sjunkande förtroende bland hushållen. Bostadsmarknaden har gått ned kraftigt och prognoserna för bostadsbyggandet under nästa år justeras nu ned, med 3,4 procent jämfört med tidigare bedömningar från juni.  

Ser man närmare på de nitton enskilda länder som ingår i nätverkets bevakningsområde är det den italienska byggmarknaden som presterar bäst med en tillväxt på 12,1 procent, delvis pådrivet av EU-subventioner. Storbritannien får en nolltillväxt under nästa år medan Tyskland får en negativ tillväxt under hela prognosperioden fram till 2025 (- 0,4 procent). Av alla Euroconstruct-länder sjunker byggtakten mest i Finland och Sverige, men då från väldigt höga nivåer. 

BNP i förhållande till byggaktivitet, EUROCONSTRUCT-länderna

BNP i förhållande till bygginvesteringar, för de19 EUROCONSTRUCT-länderna.
Källa: Euroconstruct

 

Om EUROCONSTRUCT

Euroconstruct är ett analysnätverk med fokus på bygg- och anläggningsmarknaderna i Europa. Varje marknad har en nationell representant. Prognoscentret representerar Sverige och Norge. De nya prognoserna presenterades i samband med nätverkets konferens i London den 18 november. Läs mer Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.


Kontaktpersoner

Ludvig Uggla
Marknadsanalytiker
Ludvig Uggla