2024-01-10 08:40Pressmeddelande

BoByggarBarometern: Fler ser positivt på bostadsmarknadens framtid

För tredje gången kan Prognoscentret redovisa resultat från BoByggarBarometern – indikatorn där landets bostadsutvecklare och småhusproducenter ger sin syn på framtidsutvecklingen. Jämfört med mätningen i september ser branschen mer positivt på det kommande kvartalet än tidigare när det gäller antalet byggstarter, försäljning samt känslan för den generella utvecklingen.

BoByggarBarometern i december visar att deltagarna i Prognoscentrets panel tror på ett ljusare kommande kvartal än tidigare. Jämfört med mätningen som gjordes i kvartal tre så har indexet ökat med 11 punkter mellan de två mättillfällena - från 33 till 44 - vilket är en signifikant skillnad. Detta tyder på en positivare syn på det kommande kvartalet när det gäller utvecklingen av antalet byggstarter, försäljning av nyproducerade bostäder samt känslan för den generella utvecklingen.

Tidigare kvartal har frågorna redovisats separat men nu har vi kunnat säkerställa att frågorna fungerar bra som ett sammanslaget index vilket underlättar tolkningen av den framtida utvecklingen i branschen.

Antalet anställda, underentreprenörer och bostadspriser

Precis som i mätningen som gjordes i tredje kvartalet så tror majoriteten av de svarande fortsatt på att  att antalet anställda kommer att minska både i det egna företaget och i branschen som helhet. Drygt åtta av tio tror att antalet anställda kommer minska i branschen de kommande sex månaderna. För det egna företaget är andelen något lägre.

Hur man bedömer att förutsättningarna kommer förändras det kommande halvåret när det gäller att kunna hitta lämpliga underentreprenörer är en ny fråga. Då denna fråga inte varit med tidigare, finns inget att jämföra med. Hälften av de svarande tror att det kommer bli lättare att hitta lämpliga underentreprenörer, samtidigt som fyra av tio tror att förutsättningarna kommer bli svårare eller oförändrade de kommande sex månaderna.

De paneldeltagare som arbetar hos en bostadsutvecklare fick även svara på en fråga som handlar om bostadspriserna. Frågan gällde hur mycket man tror att priserna eventuellt måste justeras för att företaget man arbetar på ska kunna byggstarta ett nytt bostadsprojekt. Inte helt oväntat är majoriteten av de svarande överens om att det måste till en prisökning för att man ska kunna starta ett nytt bostadsprojekt. Drygt 40 procent av de svarande tror att rör sig om en prisökning på 5–10% och 25 procent svarar att priserna måste öka mer än 10%. Det är ytterst få av de som svarat som tror att det inte krävs någon prisjustering alls för att man ska kunna byggstarta.

Precis som i den förra mätningen hade deltagarna i BoByggar-panelen möjlighet att lämna kommentarer kring framtidsutsikterna på bostadsmarknaden. Kommentarerna i den senaste mätningen visar på något mer positiva tongångar än sist. Framför allt nämns styrräntan och det faktum att den lämnades oförändrad av Riksbanken i slutet av november, vilket enligt några verkar hjälpa fler hushåll att våga gå på avslut i en bostadsaffär.

Om undersökningen

BoByggarBarometern bygger på sex frågor där paneldeltagarna bedömer utvecklingen av antalet byggstarter, försäljningen av nyproducerade bostäder, samt även vad man har för känsla gällande den generella utvecklingen. Dessa tre bedömningar görs både för det egna företaget samt för branschen som helhet. Frågornas svarsskala är 1–7, där 1 = Minska mycket/Mycket sämre, 4 = Oförändrad och 7 = Öka mycket/Mycket bättre.

Svarsskalan räknas om till skalan 0–100. Där indexvärdet 50 motsvarar oförändrat läge. Målet med BoByggarBarometern är att i ett tidigt skede kunna visa åt vilket håll branschen är på väg.

Utöver frågorna som ingår i indexet ställs andra frågor rullande mellan undersökningsomgångarna.

Prognoscentrets BoByggar-panel består av cirka 120 beslutsfattare hos bostadsutvecklare och småhusföretag. Undersökningen genomförs kvartalsvis och består av cirka nio frågor varje gång. Totalt svarade 53 procent. Åtta av tio deltagare arbetar hos en projektutvecklare och resterande hos en småhustillverkare.

Tabeller*

I tabellerna nedan redovisas svarsfördelningen för de svarande i undersökningen. Inom parentesen redovisas motsvarande svarsfördelning för de frågor som fanns med i den senaste mätningen. De frågor som ingår i indexet redovisas inte i tabellform.

Tänk nu på de kommande sex månaderna. Hur bedömer du att antalet anställda kommer att utvecklas under den här tiden? 
1 = Minska mycket    4 = Oförändrad    7 = Öka mycket

Tänk fortsatt på de kommande sex månaderna. Hur bedömer du at förutsättningarna för att kunna anlita lämpliga underentreprenörer kommer förändras under den här tiden?

1 = Mycket svårare    4 = Oförändrat    7 = Mycket lättare

Tänk dig nu följande scenario:

Företaget du arbetar på vill starta ett nytt byggprojekt idag. Givet rådande byggkostnader, hur mycket, om något skulle priset på bostäderna behöva justeras för att ni ska kunna byggstarta?

Ange prisjusteringen i förhållande till dagens marknadspris. Bortse från risker i form av bristande efterfrågan och svårigheter med finansiering.

*Vet ej-svar redovisas inte i tabellerna.Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.


Kontaktpersoner

Ellinor Lindström
vd
Ellinor Lindström