2023-07-03 05:55Pressmeddelande

BoByggarBarometern: En tredjedel av landets bostadsbyggare tror på ännu lägre försäljningstakt under det kommande kvartalet

För första gången presenterar analysföretaget Prognoscentret resultaten från BoByggarBarometern – en indikator där landets bostadsutvecklare och småhusproducenter ger sin syn på utvecklingen i branschen under det kommande kvartalet. Barometern syftar till att ge en tidig fingervisning om hur försäljningstakt, antalet byggstarter och rekryteringsbehov kommer förändras framöver. Resultaten visar på en fortsatt mycket negativ syn på framtiden, dock med en något positivare bild rörande det egna företaget än branschen totalt sett.

BoByggarBarometern i juni visar att det även fortsättningsvis finns stora utmaningar för såväl bostadsutvecklare som småhusleverantörer. Hälften av alla tillfrågade tror att den rådande låga försäljningstakten kommer att bestå i det egna företaget det kommande kvartalet, och en tredjedel tror att försäljningen kommer försämras ytterligare. Bilden blir ännu mer negativ när branschen som helhet bedöms då hälften av alla svarande gör bedömningen att försäljningstakten kommer försämras ytterligare. Företagen har alltså en något mer positiv syn på det egna företagets utsikter det kommande kvartalet.

- Det är tydligt att sentimentet i branschen lutar åt det negativa hållet. Branschen spår en fortsatt nedgång vilket är väntat med tanke på att det t.ex. flaggas för ytterligare räntehöjningar. Samtidigt kan man spekulera i att hushållen nu har hunnit vänja sig vid nya pris- och räntenivåer vilket skulle kunna underlätta deras beslut om att köpa en nyproducerad bostad. Ännu är det dock för tidigt att säga att botten är nådd, säger Ellinor Lindström, VD Prognoscentret.

Den negativa bilden blir ännu tydligare när vi beaktar utvecklingen av antalet byggstarter. Nio av tio tror på sjunkande byggstarter i branschen under det kommande kvartalet, varav en klar majoritet förväntar sig kraftigt sjunkande antal byggstarter. Även när det gäller byggstarter har man en mer positiv bild för det egna företaget, andelen väldigt pessimistiska utgör då 58 procent.

- Vi har fått indikationer på att detaljplaner och bygglov drar ut på tiden. Det försvårar såklart läget för branschen ytterligare kan bidra som en delförklaring till resultat för antalet förväntade byggstarter, fortsätter Ellinor Lindström.

Även företagens rekryteringsbehov undersöktes och inte helt oväntat tror de flesta att antalet anställda i branschen kommer att minska. Inom detta område är skillnaden ännu större mellan bedömningen av det egna företagets och branschens framtidsutsikter. Hälften av alla tror att antalet anställda i det egna företaget kommer vara oförändrat samtidigt som endast fyra procent tror att antalet anställda i branschen är konstant mellan kvartalen. Kanske tyder bedömningen av det egna företaget att utvecklingen inte behöver bli fullt så negativ.

Om BoByggarBarometern
Prognoscentrets BoByggarBarometer består av cirka 120 beslutsfattare hos landets bostadsutvecklare och småhusföretag. Personerna har besvarat en enkät med sex frågor om förväntad försäljningstakt, byggstarter och rekryteringsbehov både för det egna företaget och för branschen som helhet. Undersökningen kommer att genomföras kvartalsvis och målet är att framöver kunna redovisa ett index som i ett tidigt skede visar vart branschen är på väg.

Undersökningen genomfördes i juni 2023 och hade en svarsfrekvens på 63 procent. Åtta av tio arbetar hos en projektutvecklare och resterande hos en småhustillverkare.

Resultat från BoByggarBarometern*

Hur tror du att försäljningen av nyproducerade bostäder kommer att utvecklas under det kommande kvartalet? 1= minska mycket 4= oförändrat  7= öka mycket

Hur bedömer du att antalet byggstarter kommer att utvecklas under det kommande kvartalet? 1=minska mycket 4=oförändrat 7=öka mycket

Hur bedömer du att antalet anställda kommer att förändas under det kommande kvartalet? 1=minska mycket 4=oförändrat 7=öka mycket

*Vet ej-svar redovisas inte i tabellerna.Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.

Kontaktpersoner

Ellinor Lindström
vd
Ellinor Lindström